hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Axit acrylic có công thức là

Axit acrylic có công thức là

A. C3H7COOH. B. CH3COOH. C.C2H3COOH. D. C2H5COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đồng phân của glucozơ là

Đồng phân của glucozơ là

A. saccarozơ. B. xenloluzơ. C. fructozơ. D. mantozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng ancol etylic với H2SO4

Đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C, thu được sản phẩm chính ( chất hữu cơ) là

A. C2H6. B. (CH3)2O. C. C2H4. D. (C2H5)2O.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở

Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-1OH (n3). B. CnH2n+1OH (n1).

C. CnH2n+1CHO (n0). D. CnH2n+1COOH (n0).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng được với axit HCl

Chất phản ứng được với axit HCl là

A. HCOOH. B. C6H5NH2 (anilin). C. C6H5OH. D. CH3COOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

(NH2CH2COOH) tác dụng được với dung dịch

Axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) tác dụng được với dung dịch

A. NaNO3. B. NaCl. C. NaOH. D. Na2SO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình nhiều phân tử nhỏ kết hợp với nhau

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. B. trao đổi. C. trùng hợp. D. trùng ngưng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

A. poli vinyl clorua. B. poli etylen.

C. poli metyl metacrylat. D. polistiren.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân amin

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng lưu hóa cao su

Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng

A. Giữ nguyên mạch polime B. Giảm mạch polime

C. Đipolime hóa D. Tăng mạch polime

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên Polime X

Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 154800. X là: A. Cao su isopren B. PE (polietilen) C. PVA (poli (vinyl axetat)) D. PVC (poli(vinyl clorua))

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng polime tạo thành

Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là: A. 7,296 gam B. 11,40 gam C. 11,12 gam D. 9,120 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập điều chế nhựa phenol-fomađehit

Nhựa phenol-fomađehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch nào sau đây ?

A. CH3CHO trong môi trường axit B. CH3COOH trong môi trường axit

C. HCOOH trong môi trường axit D. HCHO trong môi trường axit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime nào không bị thủy phân

Polime nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm ?

A. PVA (poli (vinyl axetat) B. Tơ nilon - 6,6 C. Tơ capron D. Cao su thiên nhiên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

nguyên liệu để sản xuất tơ visco

Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

A. Xenlulozơ B. Caprolactam C. Vinyl axetat D. Alanin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tơ nhân tạo

Dãy hợp chất nào sau đây chỉ chứa tơ nhân tạo ?

A. Tơ capron, tơ axetat, tơ visco B. Tơ axetat, tơ visco, tơ đồng - amoniac

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng

Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, este phenyl benzoat và tơ nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là: A. 6. B. 5 C. 4 D. 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nào thuộc loại poliamit

Trong số các loại tơ sau

[- NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO -]n (1); [- NH-(CH2)5-CO -]n (2); [- C6H7O2(OOCCH3)3 -]n (3)

Tơ thuộc loại poliamit là: A. (1), (2), (3) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC

Trùng hợp hoàn toàn vinyl clorua thu được PVC có khối lượng phân tử 7,525.1022 u. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC nói trên là: A. 12,04.1021 B. 12,04.1022 C. 12,04.1020 D. 12,04.1023

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử của các monome tạo ra ABS

ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polyme hóa qua lại giữa acrilonitrin (nitrin acrilic) với buta-1,3-đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là

A. C3H3N, C4H6, C8H8 B. C2H3N, C4H6, C8H8 C. C2H3N, C4H6, C8H6 D. C3H3N, C4H6, C8H6< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay