hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Buta-1,3-đien tổng hợp cao su buna

Buta-1,3-đien là monome để tổng hợp cao su buna. Từ nguyên liệu nào không thể trực tiếp được monome đó?

A. C2H5OH B. CH3-CH2-CH2-CH3 C. CH3COONa D. CH2=CH-COONa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi

Dãy gồm các polime dùng để làm tơ sợi là

A. tinh bột, xelulozơ, nilon-6 B. xenlulozơ diaxetat, poli (vinyl xianua), nilon-6,6

C. PE , PVC, Polistiren D. xenlulozơ, protein, nilon-6,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm kiểu liên kết tạo ra

Aminoaxit X có công thức phân tử là C3H7NO2. X có thể trực tiếp tạo ra được bao nhiêu kiểu liên kết peptit

A. 2 B. 3 C. 5. D. 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2

C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế cao su buna từ tinh bột

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Từ xenlulozơ có thể điều chế được loại tơ nào

Từ xenlulozơ và các chất xúc tác cần thiết có thể điều chế được loại tơ nào?

A. Tơ nilon B. Tơ axetat C. Tơ capron D. Tơ enang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất

Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

A. Poli (vinyl axetat) B. Tơ capron C. Thuỷ tinh hữu cơ D. Polistiren

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số chất không bền, bị cắt mạch polime

Trong số các polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenolfomanđehit, poliisopren, len lông cừu, poli (vinyl axetat). Số chất không bền, bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cao su cloropren được điều chế từ monome nào

Cao su cloropren được điều chế từ monome nào sau đây:

A. CH2=CCl-CCl=CH2 B. CH2=C(CH2Cl)-CH=CH2 C. CH2=CCl-CH=CH2 D. CH3-CH=CH-CH2Cl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình lưu hóa cao su là tạo ra những cầu nối(-S-S-)

B. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạng không gian

C. Cao su lưu hóa có những tính chất hơn hẳn cao su thô như bền đối với nhiệt đàn hồi hơn lâu mòn, khó tan trong dung môi hữu cơ

D. Nhờ sự lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với tác động của môi trường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy polime nào không thể trực tiếp điều chế

Dãy polime nào sau đây không thể trực tiếp điều chế bằng phương pháp trùng hợp:

A. Cao su buna, cao su isopren, cao su cloropren, cao su buna-S. B. PE, PVC, thủy tinh hữu cơ, poli stiren, tơ capron.

C. Nilon-6,6, tơ axetat, tơ tằm, tinh bột, poli(vinyl ancol) D. PVA, tơ capron, cao su buna-N, polipropilen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Polime có tên là polipropilen

Polime có tên là polipropilen có cấu tạo mạch như sau:

- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2- CH(CH3)- CH2-

Công thức chung của polime đó là:

A. (- CH2 -)n B. [- CH2– CH(CH3) -]n

C. [- CH2–CH(CH3)–CH2 -]n D. [- CH2–CH(CH3)–CH2–CH(CH3)–CH2 -]n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

CTCT Tơ clorin

Tơ clorin có công thức cấu tạo vắn tắt là

A. [- CH2–CHCl -]n B. [- CH2–CHCl–CHCl–CHCl -]n

C. [- CH2–CCl=CH–CH2 -]n D. [- CH2–CH=CH–CH2–CHCl–CH2 -]n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiđrocacbon X

Hiđrocacbon X có công thức phân tử C4H6, X được dùng để điều chế cao su nhân tạo. X là

A. buta-1,2-đien B. but-2-in C. buta-1,3-đien D. but-1-in

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng:

(1) Polistiren ở dạng mạch thẳng.

(2) Khi trùng hợp stiren nếu có thêm một ít đivinylbenzen thì sản phẩm có cơ cấu mạng không gian.

(3) Tỷ lệ đivinylbenzen : stiren càng lớn thì polime thu được càng cứng.

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2), (3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Clo hoá PVC

Clo hoá PVC được một loại tơ clorin chứa 63,96% clo. Trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng được với:

A. 2 mắt xích PVC B. 1 mắt xích PVC C. 3 mắt xích PVC D. 4 mắt xích PVC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cao su thiên nhiên là polime nào sau đây

Cao su thiên nhiên là polime nào sau đây:

A. (- CH2-CH=CH-CH2 -)n B. [- CH2-C(CH3)=CH-CH2 -]n

C. (- CH2-CCl=CH-CH2 -)n D. [- CH2 – CH(CH=CH2) -]n

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chọn phát biểu sai

Hãy chọn phát biểu sai ?

A. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân cis.

B. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là poliisopren ở dạng đồng phân trans

C. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi cao hơn cao su Buna.

D. Có thể cải tiến tính chất cơ học của cao su Buna.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phenol nào không phải là nguyên liệu để điều chế

Phenol không phải là nguyên liệu để điều chế

A. Nhựa baketit B. Axit picric C. 2,4 - D và 2,4,5 - T D. Thủy tinh hữu cơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số tơ tổng hợp

Trong các loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nilon- 6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay