hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su là: A. 1:2 B. 1:1 C. 2:1 D. 3:1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy nào gồm các polime được dùng làm tơ sợi

Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là

A. Tinh bột, xenlulozơ, nilon-6,6 B. Xenlulozơ axetat, poli(vinyl xianua), nilon-6,6

C. PE, PVC, polistiren D. Xenlulozơ, protein, nilon-6,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm polime có cấu trúc đúng

Khi trùng ngưng phenol (C6H5OH) với metanal (HCHO) dư trong môi trường kiềm, tạo ra polime có cấu trúc:

A. Dạng mạch không phân nhánh B. Dạng mạch không gian C. Dạng mạch phân nhánh D. Dạng mạch thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế từ sản phẩm nào

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây:

A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-COOH C. CH2=CH-COOC2H5 D. CH2=CH-OCOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng

Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon- 6,6

A. Axit ađipic và etylen glicol B. Axit picric và hexametylenđiamin

C. Axit ađipic và hexametylenđiamin D. Axit glutamic và hexaetylenđiamin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng polime sinh ra

. Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol Br2. Khối lượng polime sinh ra là

A. 4,16 gam. B. 5,20 gam. C. 1,02 gam. D. 2,08 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng bình thay đổi như thế nào

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng bình thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4,4g B. Tăng 6,2g C. Giảm 3,8g D. Giảm 5,6g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Polime được trùng hợp từ etilen

Polime được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ tối thiểu bao nhiêu phân tử etilen?

A. 3,01.1024 B. 6,02.1024 C. 6,02.1023 D. 10

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ

Từ 15kg metyl metacrylat có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ có hiệu suất 90%?

A. 13500n (kg) B. 13500 g C. 150n (kg) D. 13,5 (kg)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ nào

Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ nào sau đây

A. Tơ nhân tạo B. Tơ tự nhiên C. Tơ poliamit D. Tơ polieste

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài toán về số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hệ số polime hoá của PE

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là

A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hệ số polime hoá của PVC

Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Có thể điều chế bao nhiêu tấn PE

Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D.3,6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập điều chế cao su buna

. Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau:

{C_2}{H_5}OH\,\xrightarrow{{hs\,50\% }}\,butadien - 1,3\,\xrightarrow{{hs\,80\% }}cao\,su\,buna

Tính khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên?

A. 92 gam B. 184 gam C. 115 gam D. 230 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy xác định khối lượng của đoạn mạch

Một đoạn mạch PVC có khoảng 1000 mắt xích. Hãy xác định khối lượng của đoạn mạch đó.

A. 62500 đvC B. 625000 đvC C. 125000 đvC D. 250000đvC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cần bao nhiêu gam rượu metylic

Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam rượu metylic và và bao nhiêu gam axit metacrrylic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%.

A. axit 68,8 gam; rượu 25,6 gam. B. axit 86,0 gam; rượu 32 gam. C. axit 107,5 gam; rượu 40 gam. D. axit 107,5 gam; rượu 32 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhựa phenolfomanđehit (PPF) thu được

Cho 0,3 mol phenol trùng ngưng với 0,25 mol HCHO (xt H+,t0 ) ( hspư 100% ) thu được bao nhiêu gam nhựa phenolfomanđehit (PPF) mạch thẳng?

A. 10,6 gam B. 15,9 gam C. 21,2 gam D. 26,5 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế nhựa pvc

Từ 13kg axetilen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (coi hiệu suất là 100%):

A: 62,5 B: 31,25 C: 31,5 D: Kết quả khác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế polime từ ancol etylic

Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69) có thể điều chế được bao nhiêu kg PE (coi hiệu suất 100%)

A: 23; B: 14; C: 18; D: Kết quả khác< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay