hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số mắt xích trung bình tác dụng

Khí clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo.

A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime nào có cấu tạo mạng không gian

Polime nào có cấu tạo mạng không gian:

A: Nhựa bakelit B: Poliisopren

C: Cao su Buna-S D: Polietilen

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime có công thức nào

Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?

A. Chất dẻo B. Cao su C. Tơ nilon D. Tơ capron

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

phản ứng nào làm giảm mạch polime

Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime

A. poli(vinyl clorua) + Cl2 large xrightarrow{{t0}} B. cao su thiên nhiên + HCl large xrightarrow{{t0}}

C. poli(vinyl axetat) + H2O xrightarrow{{OH-,t0}} D. amilozơ + H2O xrightarrow{{OH-,t0}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng nào

Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin C. trùng hợp từ caprolactan

B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. trùng ngưng từ caprolactan

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng

Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là :

A. glyxin. B. axit terephtaric. C. axit axetic. D. etylen glycol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm Monome được dùng để điều chế polipropilen

: Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH2=CH-CH=CH2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ tằm. B. tơ capron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ visco.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức cấu tạo của polibutađien là gì

Công thức cấu tạo của polibutađien là

A. (-CF2-CF2-)n. B. (-CH2-CHCl-)n. C. (-CH2-CH2-)n. D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3.

C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế poli(vinyl axetat)

poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều chế nhựa phenolfomandehit

Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch

A. HCOOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit.

C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tơ nilon-6,6

Trong số các loại tơ sau:

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .

Tơ nilon-6,6 là

A. (1). B. (1), (2), (3).

C. (3). D. (2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của các monome

Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tổng hợp cao su Buna-S

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng trùng hợp tạo ra polime

Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH2-Cl. B. CH3-CH3. C. CH2=CH-CH3. D. CH3-CH2-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập điều chế được poli(vinyl ancol)

Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3. B. CH2=CH-OCOCH3. C. CH2=CH-COOC2H5. D. CH2=CH-CH2OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polivinyl clorua. B. polietilen. C. polimetyl metacrylat. D. polistiren.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Polime và các phản ứng

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1 750 000 đvC. Số gốc glucozơ C6H10O5 trong phân tử của xenlulozơ là

A.10 802 gốc B.1 621 gốc C. 422 gốc D. 21 604 gốc< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay