hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3

Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:

A.2,16 gam B.3,24 gam C.12,96 gam D.6,48 gam

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3

Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Giá trị m là.A. 32,4 B. 48,6 C. 64,8 D. 24,3g.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag giá trị m là (H= 75%):

A. 21,6g B. 18 g C. 10,125g D. số khác

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g Ag

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g Ag .giá trị m là:

A. 21,6g B. 108 C. 27 D. Số khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng dd chứa glucozơ với AgNO3

Đun nóng dd chứa 9 g glucozơ với AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 10,8g B. 20,6 C. 28,6 D. 26,1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được tất cả các chất

Chỉ dùng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường và khi đun nóng có thể nhận biết được tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

A.Các dung dich glucozơ, glixerol, ancol etylic, anđehit axetic B.Các dung dịch glucozơ, anilin, metyl fomiat, axit axetic.

C.Các dung dịch saccarozơ, mantozơ, tinh bột, natrifomiat. D.Tất cả đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với Cu(OH)2

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch xanh lam là:

A.glixerol, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ. B.glixerol, glucozơ, fructozơ, mantozơ.

C.axetilen, glucozơ, fructozơ, mantozơ. D.saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm loại đường sau

Một dung dịch có các tính chất:

-Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam. -Tác dụng khử [Ag(NH3)2 ]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.

-Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

Dung dịch đó là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ..

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần

Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ

A.Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ. B.Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ

C.Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ. D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào

Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào?

A.Monosaccarit B.Đisaccarit C.Polisaccarit D.Oligosaccarit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích,người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A.Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. B.Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C.Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. D.Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do:

A.Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng. B.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

C.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ D.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất có nhóm –CHO để tráng gương

Các chất glucozơ(C6H12O6), fomandehit(HCHO), Axetandehit(CH3CHO), metylfomiat(HCOOCH3), trong phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:A. C6H12O6 B.HCOOCH3 C. CH3CHO D. HCHO

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất tham gia phản ứng tráng gương

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. saccarozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức của glucozơ

Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba pứ hoá học. Trong các pứ sau, pứ nào không chứng minh được nhóm chức của glucozơ?

A. Oxihoá glucozơ bằng AgNO3/NH3 B. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2 đun nóng

C. Len men glucozơ bằng xtác enzim D. Khử glucozơ bằng H2/ Ni, t0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá

\xrightarrow{{Cu{{(OH)}_2}/O{H^ - }}} dung dịch xanh lam \xrightarrow{{{t^0}}}kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuốc thử duy nhất có thể chọn

Thuốc thử duy nhất có thể chọn để phân biệt các dung dịch glucozơ, etylic, andehitfomic, glixerin là

A. Ag2O/NH3 B. Cu(OH)2 C. Na D. H2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

glucozơ không có được tính chất nào dưới đây

glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất của nhóm andrhit B. Tính chất poliol C. Tham gia pứ thuỷ phân D. Tác dụng với CH3OH/HCl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dãy các chất có phản ứng thuỷ phân

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay