hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các chất có khả năng tham gia phản ứng

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 2 chất X và Y

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. D. kim loại Na.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai chất X, Y

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Saccarozơ và glucozơ đều có

Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. phản ứng với dung dịch NaCl.

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

glucozơ lên men tạo thành khí CO2

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai chất đồng phân của nhau là

Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và mantozơ. B. fructozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất thuộc loại đisaccarit là gì

Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ số axít của chất béo

Để trung hoà axít tự do có trong 5,6g lipít cần 6ml dd NaOH 0,1M. Chỉ số axít của chất béo là:

A. 5 B. 6 C. 5,5 D. 6,5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ số axit của chất béo

Để trung hoà 14 gam một chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó là

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng NaOH cần dùng

Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xà phòng hoá hỗn hợp 2 este

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ v (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị v đã dùng là

A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là:

A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Tỷ khối hơi của một este so với không khí bằng : 2,07 . CTPT của este là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo

. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xà phòng hoá hỗn hợp gồm hai este

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên gọi của X là

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ số axit của chất béo

Muốn trung hoà 2,8 gam chất béo cần 3 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo làA.2 B.5 C.6 D.10

22. Để trung hoà 4 chất béo có chỉ số axit là 7. Khối lượng của KOH là:A.28 mg B.280 mg C.2,8 mg D.0,28 mg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chỉ số xà phòng hoá của chất béo

Xà phòng hoá hoàn toàn 2,5g chất béo cần 50ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo là:

A. 280 B. 140 C. 112 D. 224< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay