hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho 20g X tác dụng vừa đủ với NaOH

X có CTPT C4H8O2. Cho 20g X tác dụng vừa đủ với NaOH được 15,44g muối. X là:

A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C3H7COOH

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên gọi este sau

Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm CTPT của este

Cho 18,5 gam este đơn chức tác dụng vừa đủ với 500 ml dd KOH 0,5M. CTPT của este là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOC3H7 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT este sau

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thu đựơc 6,72 lit CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTPT của X

Đốt cháy hoàn toàn 14.8 gam este X thu đựơc 13.44 lit CO2 (đktc) và 10.8 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm CTPT

Đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam este X thu đựơc 8.8 lit CO2 (đktc) và 3.6 gam H2O. CTPT của X là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm CTCT este sau

Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol este đơn chức thu 0.3 mol CO2 và 0.3 mol H2O. CTTQ của este là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. CH8O2 d. C5H10O2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo thu gọn của este

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp các chất đều có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là?.

A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ưu điểm chất giặt rửa tổng hợp

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là

A. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng B. rẻ tiền hơn xà phòng

C. dễ kiếm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Có các nhận định sau

Có các nhận định sau:

1. Chất béo là trieste của gilxerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

2. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, ...

3. Chất béo là các chất lỏng.

4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm những câu không đúng

Cho các câu sau:

a. Chất béo thuộc loại hợp chất este. b. Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước.

c. Các este không tan trong nước do không có liên kết hiđro với nước.

d. Khi đun chất béo lỏng với hiđro có Ni xúc tác thì thu được chất béo rắn

e. Chất béo lỏng là các triglixerin chứa gốc axit không no.

Những câu nào không đúng ?

A. a, d B. b, c C. a, b, d, e D. b

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều không có

phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án sau đây?

A. CH3COOCH = CH2 B. HCOOCH2 - CH = CH2 C. HCOOCH = CH - CH3 D.CH2=CH-COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phản ứng este hóa giữa ancol Metylic và axit axetic

Phản ứng este hóa giữa ancol Metylic và axit axetic tạo thành sản phẩn có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat B. axyletylat C. Etyl axetat D. axetyl atylat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào tham gia phản ứng tráng gương

Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương:

A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. HCOOC3H7. D. CH3COOCH3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất sau đây cho kết tủa đỏ gạch

Chất nào sau đây cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng.

A.HCHO B.HCOOCH3 C.HCOOC2H5 D.Cả 3 chất trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định nhận xét không đúng

Xác định nhận xét không đúng về chất giặt rửa tổng hợp trong các nhận xét sau:

A. Gây hại cho da khi giặt bằng tay B. Dùng được cho cả nước cứng

C. Không gây ô nhiễm môi trường D. Tẩy trắng và làm sạch quần áo hơn xà phòng

Câu 54: Ứng với công thức C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số hợp chất đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng với dung dịch NaOH

A.3 B.4 C.5 D.6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm câu sai trong các câu sau

Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Este của axit thường là những chất lỏng, dễ bay hơi

B. Isoamyl axetat có mùi chuối

C. Do không có liên kết hiđro giữa các phân tử nên este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit tưong ứng

D. Khi đốt cháy este no, đơn chức có số mol CO2 lớn hơn số mol HO

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phản ứng điều chế xà phòng

Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

A. Đun nóng axít béo với dd kiềm B. Đun nóng glixerin với axít béo

C. Đun nóng lipit với dd kiềm D. A, C đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất nào thuộc loại chất béo

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C16H33COO)3C3H5. C. (C6H5COO)3C3H5. D. (C2H5COO)3C3H5.< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay