hóa học hưu cơ

353 kết quả phù hợp trong mục hóa học hưu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol

Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol?

A. Lipit. B. Este đơn chức. C. Chất béo. D. Etyl axetat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Phản ứng thuỷ phân este trong dd axít

Phản ứng thuỷ phân este trong dd axít:

A. Là phản ứng xà phòng hoá B. Là pứ dùng để điều chế axít và ancol

C. Luôn tạo sản phẩm là axít và ancol D. Là pứ thuận nghịch

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập este mạch (hở) được tạo thành từ axit no

Công thức tổng quát của este mạch (hở) được tạo thành từ axit no , đơn chức và ancol no, đơn chức là

A. CnH2n–1COOCmH2m+1 . B. CnH2n–1COOCmH2m–1 . C. CnH2n+1COOCmH2m–1 . D. CnH2n+1COOCmH2m+1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no

Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:

A. số mol CO2 = số mol H2O. B. số mol CO2 > số mol H2O.

C. số mol CO2 < số mol H2O. D. khối lượng CO2 = khối lượng H2O.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta

Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xà phòng hóa triolein

Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập xà phòng hóa tripanmitin

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xà phòng hóa tristearin

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa làA. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

thuỷ phân este trong môi trường axit

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH.

C. CH3COOH, C2H5OH. D. C2H4, CH3COOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO.

C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng este CH3COOCH=CH2

Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đun nóng este HCOOCH3

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thủy phân este E

Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:

A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất X có công thức cấu tạo

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức cấu tạo thu gọn của exte

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số đồng phân este

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay