hóa học vô cơ

294 kết quả phù hợp trong mục hóa học vô cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Axit axetic CH3COOH không phản ứng với

Axit axetic CH3COOH không phản ứng với

A. Na2SO4. B. NaOH. C. Na2CO3. D. CaO

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

A. HCl. B. Cu. C. C2H5OH. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Cho 4,6gam ancol etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36. B. 4,48. C. 2,24. D. 1,12.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etyilc

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etyilc là

A. phenolphtalein. B. quỳ tím.

C. nước brom. D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ancol metylic có công thức là

Ancol metylic có công thức là

A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C4H9OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức

Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

A. Fe2(SO4)3. B. FeSO4. C. Fe(OH)3. D. Fe2O3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất tham gia phản ứng tráng gương

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. tinh bột. B. axit axetic. C. xenlulozơ. D. mantozơ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là

Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là

A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. C2H6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để phân biệt (C6H5OH) và (C2H5OH)

Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

A. kim loại Na. B. quỳ tím. C. nước brom. D. dd NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Andehyt axetic có công thức

Andehyt axetic có công thức là

A. CH3COOH. B. HCHO. C. CH3CHO. D. HCOOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tạo ra kim loại Ag

Chất phản ứng được với Ag2O trong NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. tinh bột.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2

Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa là

A. Mg(NO3)2. B. Na2CO3. C. NaNO3. D. HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

axit fomic (HCOOH) phản ứng được

Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

A. HCl. B. Cu. C. C2H5OH. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng được với Cu(OH)2

Chất phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam là

A. phenol. B. etyl axetat. C. ancol etylic. D. glixerol.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất tham gia phản ứng trùng hợp

Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH3. B. CH3-CH2-CH3. C. CH3-CH2-Cl. D. CH2=CH-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào để loại các khí đó?

Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó?

A. NaOH. B. Ca(OH)2. C. HCl. D. NH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chất có thể gây nghiện

Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

A. penixilin, paradol, cocain. B. heroin, seduxen, erythromixin

C. cocain, seduxen, cafein. D. ampixilin, erythromixin, cafein.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

A. Cl2. B. H2S. C. SO2. D. NO2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để khử độc, có thể xịt dung dịch nào?

Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NH3. C. Dung dịch H2SO4. D. Dung dịch NaCl.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay