Bài tập về hóa học

1879 kết quả phù hợp trong mục hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ mol của dung dịch

Cho lượng sắt dư vào 50ml dung dịch HCl phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (đktc)
a. Viết phương trình hóa học xảy ra?
b. Tính khối lượng sắt đã phản ứng?
c. Tính nồng độ mol của dung dịch đã dùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất còn dư trong phản ứng

Sắt cháy trong oxi thu được oxit sắt từ. Nếu cho 8,4 gam sắt cháy trong bình chứa 1,12 lit khí oxi (đktc) thì
a. Khối lượng oxit sắt từ thu được là bao nhiêu?
b. Chất nào dư trong phản ứng? tính khối lượng chất dư?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (2 điểm)

Resized Image
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (2 điểm)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình hoá học

Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96lít H2 (ĐKTC).
a. Viết các phương trình hoá học ?
b. Tính a ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hoá học

Hoàn thành các phương trình hoá học sau (ghi rừ điều kiện phản ứng nếu có):
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức phân tử

Dẫn từ từ 8,96 lít khí H2 đktc qua m gam oxit sắt nung nóng. Sau phản ứng thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (pư xảy ra hoàn toàn).
1. Tìm giá tri m ?
2. Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

a. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tố X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại?
b. Từ các chất có sẵn sau đây:

Resized Image

Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:

Resized Image
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thế tích khi oxi

Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong khí oxi thu được magie oxit (MgO)
a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng (thể tích khí đo ở đktc)
b/ Tính số gam KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi trên
( Cl= 35.5 , Mg = 24 , K = 39, O = 16 )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các PTHH

Hoàn thành các PTHH sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bón phân hóa học

Bón phân như thế nào là hợp lí? Cho 4 ví dụ về phân hóa học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc hóa học của ATP

a. Cấu trúc hóa học của ATP?
b. Vì sao liên kết cao năng giữa hai nhóm photphat dễ bị phá hũy để giải phóng năng lượng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình

Cho các phản ứng sau :

Resized Image
Bổ túc các phản ứng trên bằng cách xác định CTHH ứng với các chất (A); (B); (C);…
Sau đó viết phương trình hóa học để biểu diễn.

( Cho biết: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Ba=137.)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình phản ứng xảy ra

• Nhỏ dần dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 cho đến dư. Hãy trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng.
• Nhỏ dần dung dịch HCl loãng vào dung dịch thu được ở trên cho đến dư. Hãy trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình phản ứng đã xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt hai khí không màu

1. Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau:

Resized Image2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai chất khí không màu CO2 và SO2.
3. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa KCl ở 25oC. Biết độ tan của KCl ở 25oC là 36 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá

1. Viết các phương trình biểu diễn các biến hoá hóa học sau:

Resized Image2.
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất phản ứng

Hoà tan 1,42 gam hợp kim Mg- Al- Cu bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A, khí B và chất rắn C. Cho dung dịch A tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao thì thu được 0,4 gam chất rắn. Mặt khác, đốt nóng chất rắn C trong không khí thì thu được 0,8 gam một ôxít màu đen.
1.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim ban đầu.
2. Cho khí B tác dụng với 0,672 lít Clo (ĐKTC) rồi lấy sản phẩm hoà tan vào 19,27 gam nước, ta thu được dung dịch D. Lờy 5 gam dung dịch D cho tác dụng với AgNO3¬ dư thấy tạo thành 0,7175 gam kết tủa. Tính hiệu xuất phản ứng giữa khí B và Clo.
Cho Al = 27; Cu = 64 ; Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; Ag = 108; N = 14; O = 16; Ba=137; Na = 23; C = 12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất

1.

a. Viết công thức của các ôxiaxít của Clo phản ứng với các ôxiaxít sau:Resized Image
b. Viết công thức cấu tạo có thể có của :

Resized Image
2.
a. Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M với 150 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được 200 ml ducng dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A.
b. Cần lấy V1 ml dung dịch NaOH 3% (d = 1,05 g/ml ) và V2 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,12 g/ml ). Để điều chế 2 lít dung dịch NaOH 8% ( d = 1,1 g/ml ). Tính V1; V2 Biết V1+ V2 = 2000 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây

Resized Image

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi:
a. Sục khí SO2 từ từ vào dung dịch nước vôi trong tới dư SO2
b. Cho hốn hợp Na – Al tác dụng với nước.
3.Viết 7 phương trình phản ứng khác nhau để thực hiện sơ đồ
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối khan thu được

Cho 2,86g hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với khí Oxi dư sau phản ứng kết thúc thu được 4,46g hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn A cần dùng tới Vml dung dịch HCl 1M sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch B.
a. Tính V
b. Nếu cô cạn dung dịch B thì thu được bao nhiêu gam muối khan
c. Nếu cho 2,86g hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được bao nhiêu l khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu cách tách các chất trong hỗn hợp

Nêu cách tách các chất ra khỏi nhau trong hỗn hợp gồm

Resized Image
Viết phản ứng hoá học để biểu diễn chuổi phản ứng sau

Resized Image< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 94 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay