Bài tập về hóa học

1879 kết quả phù hợp trong mục hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức cấu tạo este

Cho 2,54 gam este A bay hơi thì thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32 gam oxi ở cùng điều kiện. Thủy phân 25,4 gam este A cần dùng 400 gam dd NaOH 3%. Nếu khi thủy phân 6,35 gam este A bằng NaOH thì thu được 7,05 gam muối duy nhất. Tìm công thức cấu tạo este, biết rằng một trong hai chất tạo este là đơn thức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ rượu

Đốt cháy hoàn toàn 40 ml rượu x độ thu được 11,2 lít CO2 (đktc).
a/ Tính thể tích không khí cần để đốt hết lượng trên biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.
b/ Xác định độ rượu x.
c/ Cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra sục vào dung dịch nước vôi trong 10%. Tính khối lượng dung dịch nước vôi trong đã phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng rượu thu được

Cho 18 gam C_{6}H_{12}O_{6} (glucozơ) lên men rượu.
a/ Tính thể tích khí CO2 sinh ra biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 75%.
b/ Tính khối lượng rượu thu được.
c/ Pha rượu trên thành rượu 40^{circ}. Tính thể tích rượu 40^{circ} thu được. Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu các hiện tượng hóa học xảy ra

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học cho các trường hợp sau (nếu có):
a/ Cho kim loại natri vào dung dịch rượu etylic.
b/ Cho lá đồng vào dung dịch axit axetic.
c/ Cho dung dịch muối natri cacbonat vào dung dịch axit axetic.
d/ Cho nước vào lọ chứa canxi cacbua.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức của hợp chất


Xác định công thức của khí Y biết :
- Y là oxit của S chứa 50% oxi.
-Dẫn 2,24 lít Y (đkc) vào 300 ml dd NaOH 1M,tính CM của dd thu được.
(C =12,Na =23,O = 16,S=32)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách làm sạch khí cácbonic

a.Nêu cách làm sạch khí CH_{4} có lẫn C_{2}H_{4}CO_{2}
b.Trong các nhiên liệu gỗ, xăng, khí ga loại nào khi cháy ít gây ô nhiễm nhất, tại sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của axit béo

Để thủy phân hoàn toàn 44,5kg chất béo A cần vừa đủ 6kg NaOH.
- Tính khối lượng muối sinh ra.
- Tìm công thức của a xit béo trong A?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành dãy chuyển hóa

Hoàn thành dãy chuyển hóa: Resized Image
Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất sau đựng trong các lọ mất nhãn:
Glucozơ,tinh bột,saccarozơ,xenlulozơ.Viết phương trình hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phản ứng hóa học

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí oxi

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí Metan
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng?
c. Tính khối lượng dioxit cacbon tạo thành
Biết hiệu suất phản ứng là 80% và các khí đo ở điều kiện chuẩn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất khí Metan

Câu 1 hóa học phân biệt các chất khí : Metan và Etilen
Câu 2.
Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sơ đồ phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.
a. Tính thể tích không khí (đkc) cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tích không khí.
b. Tính thể tích khí CO2 (đkc) sinh ra sau phản ứng.
c. Dẫn toàn bộ lượng CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hóa học

Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng

a. Viết phương trình phản ứng của axit axetic tác dụng với :Resized Image
b. Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên kim loại trong phản ứng

Nhúng thanh kim loại R hoá trị 2 vào dd CuSO_{4}. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dd Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Biết rằng số mol R tham gia ở 2 trường hợp như nhau. Xác định kim loại R.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat

Cho 7,2 g hh A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H_{2}SO_{4} rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết vào 450 ml dd Ba(OH)2 0,2M thu 15,76 g kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 muối cacbonat và tính % khối lượng của chúng trong hỗn hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ phần trăm các chất

Cho 27,4 g Ba vào 400 g dung dịch CuSO4 3,2 % thu được kết tủa A và dung dịch B.Nung kết tủa A ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thỡ thu được m gam chất rắn.
a, Tính m?
c, Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học các biến hóa

Có sơ đồ biến hoá sau:

Resized Image
Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 94 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay