hỗn hợp khí

5 kết quả phù hợp trong mục hỗn hợp khí
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất

Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tớch, NxO chiếm 30% cũn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của NxO
b. Tính tỷ khối của X so với không khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hỗn hợp khí

Hãy tính:
1. Số mol của 64 g Cu.
2. Khối lượng của 3 mol CaCO3 là bao nhiêu gam?
3. Tính V của hổn hợp khí ( đktc) gồm 0,44 g CO2 và 0,02 g H2.
( Cho NTK của các nguyên tố là Cu = 64, Ca = 40, C= 12)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học về tỉ khối đối với H2

Cho m gam Al tan hết vào dung dịch chứa NaNO3 và KOH(đun nóng) thấy thoát ra hỗn hợp khí X(gồm 2 khí) có tỉ khối đối với H2 bằng 4,75. Lượng khí X ở trên có thể khử được tối đa 30 gamCuO.
Giá trị của m là:
A. 12,15 gam B. 33,75 gam C. 13,5 gam D. 14,85 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phản ứng hóa học

Cho 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm CH3COCH3 và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 48 gam kết tủa. Nếu cho toàn bộ lượng X ở trên vào bình đựng dung dịch brom trong nước thì khối lượng brom đã phản ứng tối đa là:


A. 80 gam. B. 96 gam. C. 32 gam. D. 64 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về nước brom

Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp X gồm Ca và CaC_{2} vào nước thu được hỗn hợp khí Y . Cho khí Y đi qua Ni, nung nóng thu được hỗn hợp khí Z chứa các khí có số mol bằng nhau. Hỗn hợp khí Z không làm mất màu nước brom. Quan hệ về số mol các chất trong hỗn hợp X là:

A.n_{Ca}geq 3n_{CaC} B.n_{Ca}= 3n_{CaC} C.n_{Ca}leq 3n_{CaC} D. n_{Ca}= 2n_{CaC}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay