hỗn hợp

30 kết quả phù hợp trong mục hỗn hợp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm khối lượng kim loại

Hòa tan 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào V lít dd HCl 0,5M ( d=1,2 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) .
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ?
b Tính V và nồng độ % của muối tạo thành sau phản ứng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng chất rắn

Câu 1) Đốt cháy 29,6 gam hỗn hợp Fe và Cu cần 6,72 lít O2 (ở đktc). Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng bằng 2 cách.
Câu 2) Tính khối lượng P_{2}O_{5} thu được khi cho 9,3 gam P tác dụng với 9,6 lít khí O2 (ở 20^{circ}C; 1 atm). Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của phản ứng

Trộn đều 8 gam bột CuO với 1,02 gam bột Al2O3 ta được hỗn hợp A. Cho 4,48 lít khí hidro (đktc) đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp A nung nóng. Sau một thời gian thu được 7,74 gam hỗn hợp chất rắn B.
a. Tính hiệu suất của phản ứng.
b. Tính khối lượng mỗi chất có trong B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ chất trong dung dịch

a) Hoà tan hoàn toàn 18,54 gam hỗn hợp A gồm Al và Al_{2}O_{3} trong dung dịch H_{2}SO_{4} loãng, dư sau phản ứng thu được 4,032 lít khí (ở đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?
b) Cũng với lượng hỗn hợp A trên hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H_{2}SO_{4} đặc, nóng thu được khí SO2 duy nhất, hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên bằng 360,0 ml dung dịch KOH 1,0 M. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng ? (coi như thể tích không đổi)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất

Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tớch, NxO chiếm 30% cũn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của NxO
b. Tính tỷ khối của X so với không khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hỗn hợp khí

Hãy tính:
1. Số mol của 64 g Cu.
2. Khối lượng của 3 mol CaCO3 là bao nhiêu gam?
3. Tính V của hổn hợp khí ( đktc) gồm 0,44 g CO2 và 0,02 g H2.
( Cho NTK của các nguyên tố là Cu = 64, Ca = 40, C= 12)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

HOA HOC 11

cho 18g hon hop Fe, Cu vao 200 ml dung dich chua NaNO3 1m va HCl 2M.ket thuc phan ung nho tiep V ml HCl 1M vao hon hop thi kim loai tan vua het.biet dung dich thu duoc khong co ion NO3- va NO la san phan khu duy nhat.tinh V va % khoi luong cua Fe trong kim loai ban dau.

A.400 VA 46,67%

B.200 VA 31,11%

C.200 VA 46.67%

D.400 V 31,11%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học hỗn hợp hai kim loại hóa tri II và III

Hòa tan 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại hóa tri II và III trong dd HCl (vừa đủ ).

Người ta thu được dd A và khí B .

Đốt cháy hoàn toàn lượng khí B thu được 9 g nước .

Cô cạn dd A thu được a (g)hỗn hợp muối khan.

Tính a .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khử hoàn toàn a gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO

Khử hoàn toàn a gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO phải dùng 8,96 lit khí H2 (đktc) .

Biết tỉ lệ m CuO : m Fe2O3 = 1: 2

a) Tính a

b) Tính khối lượng Fe và Cu thu được

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí tồn tại trong hỗn hợp với mội điều kiện

Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào ?
A. H2 và O2.
B. Cl2 và H2.
C. Cl2 và O2.
D. O2 và SO2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ rượu là

Độ rượu là:
A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.
B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.
C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.
D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính thể tích khí

Số mol và thể tích ( ở ĐKTC) của một hỗn hợp khí gồm : 0,44 g CO2 ; 0,32 g O_{2} và 0,03 g H_{2} là:
A. 0,03 mol và 0,672 lít
B. 0,035 mol và 0,784 lit
C. 0.04 mol và 0.896 lit
D. 0,045 mol và 1,008 lit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học về tỉ khối đối với H2

Cho m gam Al tan hết vào dung dịch chứa NaNO3 và KOH(đun nóng) thấy thoát ra hỗn hợp khí X(gồm 2 khí) có tỉ khối đối với H2 bằng 4,75. Lượng khí X ở trên có thể khử được tối đa 30 gamCuO.
Giá trị của m là:
A. 12,15 gam B. 33,75 gam C. 13,5 gam D. 14,85 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phản ứng hóa học

Cho 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm CH3COCH3 và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 48 gam kết tủa. Nếu cho toàn bộ lượng X ở trên vào bình đựng dung dịch brom trong nước thì khối lượng brom đã phản ứng tối đa là:


A. 80 gam. B. 96 gam. C. 32 gam. D. 64 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đồng đẳng của anken

Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X và Y có công thức phân tử C3H6 và C4H8 vào dung dịch brom trong dung môi CCl_{4} thấy dung dịch brom bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Ta có các kết luận sau
a). X và Y là 2 xicloankan vòng 3 cạnh
b). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 4 cạnh
c). X và Y là 2 anken đồng đẳng của nhau
d). X và Y là một anken và một xicloankan vòng 3 cạnh
e). X và Y là một xicloankan vòng 3 cạnh và một xicloankan vòng 4 cạnh
Các kết luận đúng là
A. a, c, d B. a, b, c, d C. a, b, d D. a, b, c, d, e

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về rượu no đơn chức

Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp kim loại thuộc nhóm IA

Cho 7,35 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm IA ( số mol của X gấp 1,5 lần số mol của Y) tác dụng với nước dư thu được 2,8 lít khí (đktc). X và Y là:

A. Na và K B. Li và Na C. Na và Rb D. Li và K

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập phản ứng với sắt

Cho m gam Fe tan hết trong dd HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp NO và N_{2}O ở đktc có tỉ khối hơi so với H2 là 20,25. Tìm m?

A. 28 gam B. 50,4 gam C. 75,6 gam D. 25,2 gam

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập hóa học 3

Một hỗn hợp X gồm CH3OH, CH2=CHCH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3.Cho 25,4 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu được m gam CO2 và 27 gam H2O. Giá trị của m là

A. 61,6 gam. B. 52,8 gam. C. 44 gam. D. 55 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng nhiệt nhôm

Trộn 19,2 gam Fe2O3 với 5,4 gam Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (không có mặt không khí và chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sau phản ứng (sau khi đã làm nguội) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 75,0%. B. 57,5%. C. 60,0%. D. 62,5%.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay