hợp chất hữu cơ

11 kết quả phù hợp trong mục hợp chất hữu cơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Các nguyên tố chủ yếu trong hợp chất hữu cơ xây dựng nên tế bào là:
A. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Nitơ. B. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Canxi
C. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, photpho. D. Cacbon, canxi, Ôxi, photpho.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên của hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau:
a. ancol sec-pentylic. b. vinyl benzen.
Gọi tên của hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên các hợp chất hữu cơ

Gọi tên các hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

Ở thực vật rễ có chức năng gì?

a. Hút nước và muối khoáng

b. Thoát hơi nước

c. Sinh sản

d. Tổng hợp chất hữu cơ nuôi cây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Qúa trình phân giải cacbohidrat

Qúa trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ gọi là: A. Phân giải glucôzơ B. Lên men C. Hô hấp kỵ khí D. Hô hấp hiếu khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. Chất khí, ít tan trong nước; cháy toả nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước; tham gia phản ứng thế với clo, nhưng không làm mất màu dung dịch nước brôm. Hợp chất đó có công thức đúng với A, B, C hay D ?
A. CH4. B. C2H2. C. C2H4. D. C6H6.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất hữu cơ

Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau. ít tan trong nước; tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom; cháy toả nhiều nhiệt và tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất này sinh ra 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là
A. metan. B. axetilen. C. etilen. D. benzen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng mol là 56 đvc. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về chất hữu cơ đơn chức

Đun 20,4 gam một chất hữu cơ X đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối Y và hợp chất hữu cơ Z đơn chức. Cho Z tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Oxi hóa Z thu được hợp chất Z’ không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Nung Y với NaOH rắn thu được khí T có tỉ khối hơi so với O2 là 0,5. Công thức cấu tạo của X là

A. CH_{3}COOCH(CH_{3})_{2}. B. CH_{3}COOCH_{2}CH_{2}CH_{3}.

C. C_{2}H_{5}COOCH(CH_{3})_{2}. D. CH_{3}COOCH(CH_{3})CH_{2}CH_{3}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa nhóm chức axit hoặc este C3H6O2.Số công thức cấu tạo của (X) là :

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về lipit

Hãy chọn nhận định đúng:

A.Lipit là chất béo.

B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.

C.Lipit là este của glixerol với các axit béo.

D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung

môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit....< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay