hợp chất

48 kết quả phù hợp trong mục hợp chất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo của các nguyên tố

Viết công thức cấu tạo và xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chỉ ra đơn chất,hợp chất

Câu 1: Cho các công thức hóa học sau:
N2 , CO2 , CuSO4 , Fe
Hãy chỉ ra : Chất nào là đơn chất , chất nào là hợp chất? giải thích ?
Câu 2: Viết kí hiệu hóa học của một số nguyên tố sau:
a. Silic
b. Brôm
c. Chì
d. Đồng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính phân tử khối

) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hi®ro 40 lần
a. A là đơn chất hay hợp chất?
b. Tính phân tử khối của A .
c. Tính nguyờn tử khối của X. Cho biết tờn , kớ hiệu hoỏ học của nguyờn tố X

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số nguyên tử


1. Hợp chất có phân tử dạng A2B có tổng số hạt trong phân tử là 116. Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 36. Xác định A, B. Biết rằng nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử B là 5 proton.
2. Biết độ tan của CuSO4 ở 15^{circ}C là 25g. Độ tan ở 90^{circ}C là 80g. Làm lạnh 650g dung dịch CuSO4 bão hoà ở 90^{circ}Cxuống 15^{circ}C thấy có mg tinh thể CuSO4.5H2O tách ra. Tính m

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Các nguyên tố chủ yếu trong hợp chất hữu cơ xây dựng nên tế bào là:
A. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Nitơ. B. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, Canxi
C. Cacbon, Hiđrô, Ôxi, photpho. D. Cacbon, canxi, Ôxi, photpho.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của phản ứng

Trộn đều 8 gam bột CuO với 1,02 gam bột Al2O3 ta được hỗn hợp A. Cho 4,48 lít khí hidro (đktc) đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp A nung nóng. Sau một thời gian thu được 7,74 gam hỗn hợp chất rắn B.
a. Tính hiệu suất của phản ứng.
b. Tính khối lượng mỗi chất có trong B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định nguyên tử khối của chất

1.Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng RO3. Hợp chất khí với H của nguyên tố này chứa 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R?

2/Hợp chất khí với H của một nguyên tố có dạng RH3. Oxit cao nhất của nguyên tố này có chứa 25,92% R về khối lượng.
a) Tìm nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với O, F, Cl, P.

3/ Hòa tan 1,38g kim laọi kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60ml dd HCl 1M. Xác định tên kim loại đã dùng.
4/ A là hợp chất có công thức MX2, trong đó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M và X có số p = số n và tổng số p trong MX2 là 32. Xác định công thức của MX2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử của hợp chất

Hợp chất M tạo từ cation X^{2+} và anion Y-. Mỗi ion chỉ chứa một loại nguyên tố. Tổng số hạt trong M là 140. Số hạt mang điện trong X2+ ít hơn trong Y- là 13. Tổng số hạt không mang điện trong phân tử M là 48.
a) Xác định công thức phân tử của hợp chất M.
b) Cho M lần lượt tác dụng với các dung dịch:

Resized Image
Viết các pthh có thể xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học các biến hóa

Có sơ đồ biến hoá sau:

Resized Image
Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên của hợp chất hữu cơ

Viết các công thức cấu tạo ứng với tên gọi sau:
a. ancol sec-pentylic. b. vinyl benzen.
Gọi tên của hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn chất,hợp chất

1/ a/ Thế nào là đơn chất, hợp chất? cho ví dụ đơn chất và hợp chất.
b/ Tính phân tử khối của các chất sau:

Resized Image
2/ a. Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al2O3
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Cu (II) và NO3 (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học của hợp chất

a.Lập PTHH của các phản ứng sau:

Resized Image
b.Lập CTHH của hợp chất X, biết thành phần về khối lượng: 40%C, 53.33%O, 6.67%H. Phân tử khối của X là 60đvC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gọi tên các hợp chất hữu cơ

Gọi tên các hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ PH

a. Tính pH trong 2 trường hợp dưới đây:
+ Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α = 1%.
+ Khi trộn 100ml dung dịch A có pH = 10 với 900ml H2O.
b. Cho dung dịch NH3 1M có độ điện li α = 0,43%. Tính hằng số Kb và pH của dung dịch.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chuối phản ứng đúng

Phản ứng nào sau đây của hợp chất thơm đã viết không đúng?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học của hợp chất

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất

Hóa trị của Fe trong các hợp chất.
a. Gọi a là hóa tri của Fe trong hợp chất FeO
Theo quy tắc hóa trị: 1.a =1.II 
ightarrow a = II
Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeO là I
b. Gọi b là hóa tri của Fe trong hợp chất Fe(OH)3
Theo quy tắc hóa trị: 1.b =3.I 
ightarrow b = III
Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất Fe(OH)3 là II

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

Ở thực vật rễ có chức năng gì?

a. Hút nước và muối khoáng

b. Thoát hơi nước

c. Sinh sản

d. Tổng hợp chất hữu cơ nuôi cây< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay