ion

52 kết quả phù hợp trong mục ion
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ưu thế lai

a/ Ưu thế lai là gỡ?
b/ Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên?
c/ Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhõn giống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống

Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn


Câu 1:
Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.
Câu 2
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của dòng mạch rây

Câu 1 (2điểm): Nước và ion khoáng xâm nhập vào hệ rễ bằng những con đường nào ?
Câu 2 (2 điểm): Nêu cấu tạo, thành phần và động lực của dòng mạch rây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự vận chuyển ion khoáng từ rễ lên lá

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình điện li

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau

Resized Image
Bài 2. Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa

Thiết kế thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

Nêu mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? Nêu thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mục đích sản xuất giống cây trồng

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng:
a.Sản xuất hạt giống SNC b.Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất
c.Sản xuất hạt giống NC d..Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức vận chuyển chủ động

Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?
a. Vận chuyển nước qua màng. b. Vận chuyển oxy qua màng.
c. Vận chuyển CO2. d. Vẩn chuyển ion natri, kali.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy trình bảo quản củ giống

a/ Mục đích của công tác bảo quản hạt, củ giống
- Giữ được độ nẩy mầm
- Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng của giống
- Duy trì tính đa dạng sinh học của giống
b/ Điều kiện bảo quản củ giống
- Ở điều kiện bình thường, độ ẩm từ 85% - 90%
- Ở trong kho lạnh nhiệt độ0^{circ}C - 5^{circ}C, độ ẩm từ 85% - 90%
c/ Quy trình bảo quản củ giống
Thu hoạch 
ightarrow làm sạch, phân loại 
ightarrow xử lí phòng chống sinh vật hại 
ightarrow xử lí ức chế nẩy mầm 
ightarrowbảo quản 
ightarrowsử dụng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình ion

Viết phương trình phân tử từ phương trình ion rút gọn sau

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phân tử

Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ và ion rút gọn (nếu có)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy trình nhân giống vô tính

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ở cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Hãy nêu trình tự các bước thực hiện và một số ứng dụng của quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay