khí hậu nhiệt đới gió mùa

1 kết quả phù hợp trong mục khí hậu nhiệt đới gió mùa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay