Bài tập về khí hiếm

4 kết quả phù hợp trong mục khí hiếm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập quy tắc bát tử

Theo quy tắc bát tử thì cấu trúc bền là cấu trúc giống như
A. kim loại kiềm gần kề. B. kim loại kiềm thổ gần kề.
C. nguyên tử halogen gần kề. D. nguyên tử khí hiếm gần kề.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm cấu hình electron của khí hiếm?

Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. Na+ B. Mg2+ C . Al3+ D. Fe2+

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nguyên nhân liên kết thành phân tử

Do nguyên nhân nào mà các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử?
A. Vì chúng có độ âm điện khác nhau
B. Vì chúng có tính chất khác nhau
C. Để có cấu hình electron lớp ngoài cùng bền vững giống khí hiếm
D. Để lớp ngoài cùng có nhiều electron< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay