khung dao động

2 kết quả phù hợp trong mục khung dao động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cường độ cực đại

Khung dao động (C = 10muF; L = 0,1H).Tại thời điểm u_{c}=4(V) thì i = 0,02(A). CĐ dòng điện cực đại trong khung bằng:
A. 4,5.10^{-2}(A) B. 2.10^{-4}(A) C. 20.10^{-4}(A) D. 4,47.10^{-2}(A)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ cực đại

Khung dao động (C = 10muF; L = 0,1H). Tại thời điểm U_{c}=4(V) thì i = 0,02(A). Cường độ cực đại trong khung bằng:
A. 2.10^{-4}(A) B. 20.10^{-4}(A) C. 4,5.10^{-2}(A) D. 4,47.10^{-2}(A)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay