kì đầu

7 kết quả phù hợp trong mục kì đầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi chéo trong giảm phân

Sự tiếp hợp trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?
A. Kì trung gian B. Kì đầu 1 C. Kì giữa 1 D. Kì đầu 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời kì giảm phân

Hiện tượng các cromatic khác nguồn bắt cặp, trao đổi chéo xảy ra ở kỳ nào của giảm phân :
A. Kỳ giữa I B. Kỳ đầu II C. Kỳ đầu I D. Kỳ sau II

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nhiễm sắc thể

Trong kỳ đầu , nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây ?
a. Đều ở trạng thái đơn co xoắn
b. Một số ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép
c. Đều ở trạng thái kép
d. Đều ở trạng thái đơn , dây xoắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia nhân trong nguyên phân

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?
a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ cuối , kỳ giữa
b. Kỳ sau ,kỳ giữa ,Kỳ đầu , kỳ cuối
c. Kỳ đầu , kỳ giữa , kỳ sau , kỳ cuối
d. Kỳ giữa , kỳ sau , kỳ đầu , kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng trao đổi chéo ở ruồi giấm

Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường?
A. Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I
B. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I
C. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I
D.Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình giảm phân tạo giao tử

Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:
A. Kì sau giảm phân thứ I B. Kì đầu của giảm phân thứ I
C. Kì đầu của giảm phân thứ II D. Kì giữa của giảm phân thứ I< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay