kì sau

5 kết quả phù hợp trong mục kì sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của quá trình nguyên phân

Câu 1: (3đ)
Nêu diễn biến các kì của quá trình nguyên phân?Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ?
Câu 2 : (2đ)
Ở cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 28.Một tế bào đang tiến hành phân bào giảm phân.Tính số NST trong tế bào ở kì giữa I và kì sau II ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời kì giảm phân

Hiện tượng các cromatic khác nguồn bắt cặp, trao đổi chéo xảy ra ở kỳ nào của giảm phân :
A. Kỳ giữa I B. Kỳ đầu II C. Kỳ đầu I D. Kỳ sau II

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian của chu kì tế bào

Trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là:
A. Kì trung gian. B. Kì cuối. C. Kì giữa. D. Kì đầu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cự phân li nhiễm sắc thể

Cự phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân xảy ra ở
a. Kỳ đầu c. Kỳ trung gian
b. Kỳ sau d. Kỳ cuối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay