kì trung gian

7 kết quả phù hợp trong mục kì trung gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi chéo trong giảm phân

Sự tiếp hợp trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?
A. Kì trung gian B. Kì đầu 1 C. Kì giữa 1 D. Kì đầu 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cự phân li nhiễm sắc thể

Cự phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân xảy ra ở
a. Kỳ đầu c. Kỳ trung gian
b. Kỳ sau d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào

Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là :
a. G2,G2,S c. S,G2,G1
b. S,G1,G2 d. G1,S,G2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động pha Gl của kỳ trung gian

Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia của kì trung gian

Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian của một chu kỳ tế bào

Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b. Thời gian kì trung gian
c. Thời gian của quá trình nguyên phân
d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay