kì trung gian

6 kết quả phù hợp trong mục kì trung gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi chéo trong giảm phân

Sự tiếp hợp trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?
A. Kì trung gian B. Kì đầu 1 C. Kì giữa 1 D. Kì đầu 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cự phân li nhiễm sắc thể

Cự phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân xảy ra ở
a. Kỳ đầu c. Kỳ trung gian
b. Kỳ sau d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào

Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là :
a. G2,G2,S c. S,G2,G1
b. S,G1,G2 d. G1,S,G2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động pha Gl của kỳ trung gian

Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia của kì trung gian

Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay