Bài tập về Kì vọng

2 kết quả phù hợp trong mục Kì vọng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm gần đúng của pt

Câu 1. Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình
Resized Image
Câu 2.
a) Tính giá trị của biểu thức .
b) Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:
Resized Image

Tính kì vọmg, phương sai và độ lệch chuẩn của biiến ngẫu nhiên rời rạc X.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính kì vọng và phương sai của X

Một mẫu gồm các chiều cao (cm) của em học sinh chọn từ lớp của 1 một trường là: Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ em học sinh trên. Kí hiệu X là chiều cao của học sinh đó.a) Lập bảng phân phối xác suất của Xb) Tính kì vọng và phương sai của X


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay