kim loại

525 kết quả phù hợp trong mục kim loại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của kim loại

Trong kim loại, êlectrôn tự do là các êlectrôn ……………….
A. quay xung quanh hạt nhân B. chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác
C. chuyển động có hướng D. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại làm vật dẫn điện

. Chọn câu phát biểu đúng:
Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện là:
A. Chì, vônfram, kẽm B. Thiếc, vàng, nhôm C. Đồng, nhôm, sắt D. Đồng, vônfram, thép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số electron qua tiết diện ngang

Đặt vào hai đầu dây dẫn kim loại một hiệu điện thế không đổi thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I = 0,5 A. Số electron chạy qua tiết diện ngang dây dẫn trong t= 12 s là:
A. 3.10^{-19}e; B. 3.10^{-17}e. C.3,75.10^{17}e; D. 3,75.10^{19}e

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?

Đâu là nguyên nhân của các tính chất vật lí chung của tinh thể kim loại?
A. Do kim loại có mạng lập phương tâm khối
B. Do kim loại có mạng lập phương tâm diện
C. Do kim loại có mạng lục phương
D. Do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của naphtalen và iot

Naphtalen và Iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì:

A. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể phân tử, các liên kết yếu nên dễ tách khỏi bề mặt của tinh thể, do đó dễ thăng hoa và không dẫn điện

B. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể kim loại

C. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể ion

D. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể nguyên tử, các liên kết yếu nên dễ bị phá vỡ khi có tác nhân từ bên ngoài, do đó dễ thăng hoa và không dẫn điện

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp kim loại thuộc nhóm IA

Cho 7,35 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm IA ( số mol của X gấp 1,5 lần số mol của Y) tác dụng với nước dư thu được 2,8 lít khí (đktc). X và Y là:

A. Na và K B. Li và Na C. Na và Rb D. Li và K

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm liên kết trong tinh thể ion

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Liên kết trong tinh thể ion là lực hút tĩnh điện rất bền.

B. Tinh thể phân tử thường mềm, xốp, có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi.

C. Liên kết trong tinh thể nguyên tử là tương tác vật lý kém bền.

D. Tinh thể kim loại có ánh kim, có tính dẻo, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về 2 oxit kim loại

Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp hai oxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ kế tiếp trong hệ thống tuần hoàn trong dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,7 gam muối khan. Hai kim loại kiềm đó là

(cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85,5, Cs = 133, Cl = 35,5, O = 16)

A. Na và K. B. Rb và Cs. C. K và Rb. D. Li và Na.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết công thức cấu tạo của este

Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kim loại kiềm. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O và 9,54 gam M_{2}CO_{3}. Kim loại M và công thức cấu tạo của este ban đầu là

A. K và CH_{3}COOCH_{3}. B. K và HCOO-CH3.

C. Na và CH_{3}COOC_{2}H_{5}. D. Na và HCOO-C2H5.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất nào là nguyên liệu tự nhiên

Trong các chất cho sau đây: xenlulozơ, cát, canxi cacbua, ancol etylic, cao su, tinh bột, natri clorua, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ; chất là nguyên liệu tự nhiên là

A. xenlulozơ, cát, canxi cacbua, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.

B. xenlulozơ, cát, cao su, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.

C. xenlulozơ, ancol etylic, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.

D. xenlulozơ, cao su, ancol etylic, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp chất cu và Zn

Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H_{2}SO_{4} đặc, nóng thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

A. 45,54% Cu; 54 46% Zn. B. 49,61% Cu; 50,39% Zn.

C. 50,15% Cu; 49,85% Zn. D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng của kim loại kiềm

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sắp xếp dãy kim loại theo chiều tăng dần của tính khử

Dãy kim loại nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần của tính khử :

A. Al , Mg , Ca , K . B. K , Ca , Mg , Al .

C. Al , Mg , K , Ca . D. Ca , K , Mg , Al .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về dung dịch HNO3

Hòa tan hoàn toàn 1,68 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 0,672 ml NO ở ĐKTC , kim loại M là (Mg=24, Fe=56, Al=27, Zn=65)

A. Mg B. Al C. Fe D. Zn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm kim loại cứng nhất ?

Trong số các kim lọai : nhôm, sắt , đồng, chì, crom thì kim lọai nào cứng nhất ?

A. crom B. nhôm C. sắt D. đồng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khử các icon kim loại

Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe khử các ion kim lọai theo thứ tự nào ? (ion đặt trước sẽ bị khử trước)

A.Ag+, Pb2+, Cu2+; B.Pb2+, Ag+, Cu2+; C.Cu2+, Ag+, Pb2+; D.Ag+, Cu2+, Pb2+;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng của kim loại với dung dịch

Dãy các kim loại nào sau đây không tác dụng với các dd HNO_{3}H_{2}SO_{4} đặc nguội?

A. Cr, Fe, Sn B. Al, Fe, Cr C. Al, Fe, Cu D. Cr, Ni, Zn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều chế quặng boxit thành kim loại nào

Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loại nào ?

A. Cu B. Al C. Mg D. Fe

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng tạo ra hợp chất sắt 2

Khi nung nóng kim lọai Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II):

A. S B. Cl_{2} C. dung dịch HNO_{3} D. O_{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp

cho 10,38 g hh gồm Fe, Al, Ag chia làm 2 phần bằng nhau. -Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lít khí(đktc) -Phần 2: tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,912 lít khí SO2 (đktc) Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay