Bài tập về kim loại

526 kết quả phù hợp trong mục kim loại
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaNO3. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaOH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mg là kim loại thuộc nhóm

Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

A. IIA. B. IA. C. IVA. D. IIIA.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

kim loại phản ứng được với dung dịch HCl

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom

Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom vào

A. anilin. B. ancol etylic. C. axit axetic. D. benzen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại trong dãy tác dụng được với nước

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

A. nhiệt phân MgCl2. B. điện phân dung dịch MgCl2.

C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. D. điện phân MgCl2 nóng chảy

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

A. CaCl2. B. KCl. C. KOH. D. NaNO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

kim loại được điều chế

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó

A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất tác dụng được với Na sinh ra H2 là

Cho dãy các chất: CH3OH, CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CHO, C6H5OH. Số chất trong dãy tác dụng được với Na sinh ra H2

A. 5. B. 2. C.3. D. 4.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'width:39pt; height:15.75pt' o:ole="">