kinh tế xã hội

6 kết quả phù hợp trong mục kinh tế xã hội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ

Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực

Công nghiệp năng lượng là ngành có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Em hãy:
a. Trình bày tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực.
b. Tại sao công nghiệp dầu khí là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.

Dân cư là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Em hãy:
a. Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí.
b. Vì sao nước ta rất chú trọng phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư của Châu Phi?

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư của Châu Phi?
- Những nguyên nhân xã hội nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc

1. Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc
A. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đóng thuyền
C. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, dệt lụa
D. Giấy, luyện sắt, la bàn, thuốc súng
2. Chế độ chiếm nô là
A. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô và nô lệ
B. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô
C. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của nô lệ , bóc lột nôlệ.
D. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động nông dân công xã

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế - xã hội của các nước châu Phi?

Nêu những nét chính về sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi? Theo em hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay