kỳ cuối

7 kết quả phù hợp trong mục kỳ cuối
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể phân li

Hiện tượng sau đây xảy ra ở kỳ cuối là :
a. Nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào
b. Màng nhân và nhân con xuất hiện
c. Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn
d. Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

trạng thái đơn của nhiễm sắc thể

Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở :
a. Kỳ đầu và kì cuối c. Kỳ sau và kỳ cuối
b. Kỳ sau và kì giữa d. Kỳ cuối và kỳ giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào :
a. Kỳ giữa c. Kỳ sau
b. Kỳ cuối d. Kỳ đầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ trước trong nguyên phân

Kỳ trước là kỳ nào sau đây ?
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay