lai khác dòng

2 kết quả phù hợp trong mục lai khác dòng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

Các phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi là:
A. Lai khác dòng B. Lai khác thứ
C. Lai kinh tế D. Cả A, B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai thuận nghịch

Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành:
A. Lai thuận nghịch B. Lai xa C. Lai khác dòng D. Lai phân tích< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay