lai phân tích

29 kết quả phù hợp trong mục lai phân tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm lai phân tích

Câu I
Nêu khái niệm chuỗi và lưới thức ăn? Hãy vẽ 1 lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau: Châu chấu, Thằn lằn, Cỏ, Chuột, Thỏ, Đại bàng, Vi khuẩn, Rắn.
Câu II
Lai phân tích là gì? Tại sao nói lai phân tích là ứng dụng định luật 1 và 2 của Menđen?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Bộ nhiễm sắc thể (NST) của loài được kí hiệu như sau: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d, E đồng dạng với e.
a. ccủa loài.
b. Viết kí hiệu bộ NST của loài đó ở kỡ trước 1 và kỡ giữa 1 của giảm phõn I. Biết rằng không có hiện tượng trao đổi chéo và đột biến trong phân bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định các loại giao tử

câu1
F1 có kiểu gen frac{AB}{ab} frac{DE}{de}

1. Các gen liên kết hoàn toàn, khả năng cho bao nhiêu loại giao tử? Viết thành phần gen của các loại giao tử đó?
2. Cho F1 lai phân tích được kết quả có tỉ lệ kểu gen như thế nào?
Câu 2
ở đậu Hà lan, tính trạng thân cao ,hạt vàng, vỏ trưn là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp, hạt xanh, vỏ nhăn. Cho cây đậu Hà lan dị hợp về 3 cặp gen tự thụ phấn thu được thế hệ F1 (Biết rằng 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau, không có đột biến)
1. Xác định các loại gio tử có thể có của cây đậu Hà lan ở thế hệ P?
2Không viết sơ đồ lai, hãy xác định ở F1 tỷ lệ kiểu gen AABbdd và tỷ lệ kiểu hình A-bbD- là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận và tìm kiểu gen F1

Cho giao phối giữa hai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với ruồi giấm thân đen, cánh dài. F1 thu được đồng loạt ruồi thân xám, cánh dài. Cho F1 lai với nhau, F2 thu được: 99 ruồi thân xám, cánh cụt; 201 ruồi thân xám, cánh dài; 101 ruồi thân đen , cánh dài.
a. Biện luận, tìm kiểu gen của F1.
b. Cho ruồi đực F1 lai phân tích kết quả sẽ như thế nào?
d. Xác định tỉ lệ thành phần kiểu gen của quần thể ngô ở đời F7.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích cơ thể lai của Menden

a. Nội dung của phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden?
b. Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tích. Cho ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen

Phương pháp chủ yếu xác định tần số hoán vị gen:
A. Phân tích giống lai B. Lai thuận, lai nghịch
C. Lai phân tích D. Lai ngược

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích của Menden

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để
A. Xác định các cá thể thuần chủng C. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng
B. Kiểm tra giả thuyết nêu ra D. Xác định tính trạng nào là trội , tính trạng nào là lặn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định kiểu gen đồng hợp hay dị hợp

Để xác định cơ thể có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai xa;

B. Tự thụ phấn hoặc lai gần:

C. Lai phân tích;

D. Lai thuận nghịch;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gen nhân và gen chất tế bào

Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen chất tế bào người ta sử dụng phương pháp:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai gần;

B. Lai xa;

C. Lai phân tích;

D. Lai thuận nghịch;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp lai phân tích

Trong trội không hoàn toàn không cần dùng phương pháp lai phân tích cũng phân biệt được thể đồng hợp trội và dị hợp vì:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Đồng hợp tử trội và dị hợp tử có kiểu hình khác nhau;

B. Đồng hợp tử trội và dị hợp tử có kiểu hình giống nhau;

C. Đồng hợp có kiểu hình khác dị hợp tử;

D. Kiểu gen đồng hợp có sức sống kém;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp phân tích cơ thể lai của MenDen

a. Nội dung của phương pháp phân tích cơ thể lai của MenDen?
b. Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tics? Cho ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai một cặp tính trạng của Men đen

a) Phát biểu nội dung quy luật lai một cặp tính trạng của Men đen?
b) Lai phân tích là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa phép lai phân tích

Lai phân tích là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích

Để xác định kiểu gen của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay

khộng thuần chủng người ta sử dụng:
A. Phép lai phân tích B. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
C. Giao phấn ngẫu nhiên D. Tự thụ phấn..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhận biết về hoán vị gen

Điều không đúng khi nhận biết về hoán vị gen là căn cứ vào
A. kết quả lai phân tích.
B. kết quả tạp giao giữa các cá thể thế hệ F1.
C. tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai khác các quy luật di truyền khác-di truyền độc lập, liên kết gen hoàn toàn.
D. số các tổ hợp ở đời lai luôn ít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai phân tích

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu được tỉ lệ 1:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D . tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai dị hợp 3 cặp gen

Cơ thể đem lai dị hợp 3 cặp gen trở lên nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; nếu cơ thể đó tự thụ phấn (hoặc tự giao phối) cho đời con 16 tổ hợp hoặc nếu kiểu gen đó lai phân tích cho tỉ lệ đời con 1:1:1:1...có thể suy ra cơ thể dị hợp đó có hiện tượng di truyền
A. độc lập. B.tương tác gen. C.liên kết không hoàn toàn. D. liên kết hoàn toàn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai phân tích

Cho cơ thể mang kiểu gen Aa. BV//bv ( các gen liên kết hoàn toàn ) lai phân tích, thu được con có kiểu gen aa. bv//bv với tỉ lệ:
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích

Lai phân tích là phép lai:
A. Giữa 2 cơ thể có tính trạng tương phản
B. Giữa 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản
C. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen
D. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai của Men đen

Trong phép lai của Men đen, ở F2 thu được 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cho F2 hoa đỏ lai phân tích riêng rẽ sẽ thu được kết quả nào?
A. F2 thu được tỉ lệ phân tính chung 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 2/3 cá thể F2 cho F_{a} đồng tính giống P : 1/3 cá thể F2 cho Fa phân tính 3 : 1.
C. 1/3 cá thể F2 cho F_{a} có kiểu hình hoa trắng: 2/3 cá thể F2 cho Fa có kiểu hình hoa đỏ.
D. 1/3 cá thể F2 cho F_{a} đồng tính hoa đỏ: 2/3 cá thể F2 cho Fa phân tính 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay