lặp đoạn

5 kết quả phù hợp trong mục lặp đoạn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đột biến không làm mất vật chất di truyền

Đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật chất di truyền:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ;

B. Mất đoạn và lặp đoạn;

C. Đảo đoạn và chuyển đoạn;

D. Lặp đoạn và chuyển đoạn;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến cấu trúc NST

Trong đột biến cấu trúc NST, không có dạng nào sau đây:
A. Mất đoạn B. Thêm đoạn C. Lặp đoạn D. Đảo đoạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dạng đột biến

Người ta sử dụng dạng đột biến nào để xác định vị trí gen trên NST?
A. Lặp đoạn, chuyển đoạn. B. Mất đoạn, đột biến gen.
C. Mất đoạn, đột biến lệch bội. D. Đột biến đa bội, đột biến lệch bội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Những đột biến cấu trúc NST nào làm thay đổi vị trí của các gen giữa 2 NST của cặp NST tương đồng
A. Chuyển đoạn tương hỗ B. Đảo đoạn C. Chuyển đoạn không tương hỗ D. Lặp đoạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

loại đột biến làm thay đổi các gen

Loại đột biến nào làm thay đổi các gen trong nhóm gen liên kết này sang nhóm gen liên kết khác?
A. Chuyển đoạn NST B. Mất đoạn NST C. Đảo đoạn NST D. Lặp đoạn NST< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay