Bài tập về lập tỉ lệ thức

1 kết quả phù hợp trong mục lập tỉ lệ thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập các tỉ lệ thức từ bốn số

a.Lập các tỉ lệ thức từ bốn số: 4 ; 10 ; 12 ; 30
b) Tìm các số a ; b ; c biết:

Resized Imagevà a + b - c = - 6,4< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay