lịch sử 12

1 kết quả phù hợp trong mục lịch sử 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh

Trong hoàn cảnh nào mà Đảng ta đã quyết định thành lập mặt trận
Việt Minh? Những hoạt động và vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay