Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

lich su 9

51 kết quả phù hợp trong mục lich su 9
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những thành tựu của Liên Xô trong khôi phục kinh tế

Liên Xô đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) và trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến phong trào đồng khởi

Tóm tắt hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào Đồng khởi 1960

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh

Hãy lấy dẫn chứng để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miến Nam. Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng thế giới sau Chiến tranh lạnh

Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị

Trình bày nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp

Hãy nêu nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914) của thực dân Pháp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế - xã hội của các nước châu Phi?

Nêu những nét chính về sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi? Theo em hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét nổi bật của châu á từ sau 1945

Hãy nêu những nét nổi bật của châu á từ sau 1945?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của hiệp định Giơ - Ne - Vơ

Nu nội dung, ý nghĩa của hiệp định Giơ - Ne - Vơ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kế hoạch Na- Va

Pháp, Mĩ đ vạch ra kế hoạch Na - Va như thế nào ? Chúng ta đ lm gì để bước đầu làm phá sản kế hoạch Na - Va ? Tại sao ta lại mở mũi tấn công đầu tiên lên Tây Bắc ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ

Mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ là.
a- Tiu diệt sinh lực địch b- Giải phóng vùng Tây Bắc.
c- Giải phóng Bắc Lào d- Tất cả các câu trên đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ

Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ là:
a- Loại khỏi vịng chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay.
b- Giải phĩng hồn tồn miền Nam.
c- Phá vỡ kế hoạch Rơve của Pháp.
d- Tất cả các câu trên đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngày bắt đầu và chấm dứt chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày bắt đầu và chấm dứt chiến dịch Điện Biên Phủ là:
a- 13/3/1945 - 7/5/1945 b- 7/5/1954 - 8/5/1954
c- 13/3/1954 - 7/5/1954 d- 03/1/1954 - 7/5/1954.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu ? vào thời gian nào ?
a- Tuyn Quang - 1951. b- Bến Tre - 1960.
c- Bắc Sơn - 1940. d- Điện Biên Phủ - 1954.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian bùng nổ toàn quốc kháng chiến

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ vào ngày tháng, năm no ?
a- 23/9/1946 b- 23/11/1944
c- 19/12/1945 d- 19/12/1945

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm” vào ngày tháng, năm nào ?
a- 19/12/1946 b- 22/12/1944
c- 02/9/1945 d- 23/9/1945

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân ta kí hiệp định hòa hoãn với Pháp

Ta kí hiệp định hòa hoãn với Pháp vì ?
A. Để tránh tình trạng một mình phải đối phó với nhiều kẻ thù trong cùng một lúc
B. Tranh thủ thời gian hòa hoãn để tiếp tục củng cố và phát triển lực lượng cách mạng.
C. Lực lượng của ta còn yếu so với Pháp.
D. Cả A, B, C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bốn tỉnh giành chính quyền sớm

Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là:
A. Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Nam
B. Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hải Dương
C. Hà Tĩnh, Nam Định, Hà Tây, Thái Bình
D. Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay