liên kết gen

11 kết quả phù hợp trong mục liên kết gen
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen

. Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen là gì?
A. Để xác định số nhóm gen liên kết
B. Đảm bảo sự DT bền vững của các tính trạng
C. Đảm bảo sự DT ổn định của các nhóm gen quí, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị
D. Để xác định số nhóm gen liên kết của loài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di truyền liên kết gen không hoàn toàn

Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết gen không hoàn toàn?
A. Các gen quy định các tính trạng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. B .Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể dị hợp

Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một cặp tính trạng của Men đen (100%; 1:2:1; 3:1; 1:1) các tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết gen không hoàn toàn

Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bằng chứng của sự liên kết gen

Bằng chứng của sự liên kết gen là
A. Hai gen cùng tồn tại trong một giao tử. B. Một gen đã cho liên quan đến một kiểu hình đặc trưng.
C. Các gen không phân ly trong giảm phân. D. Một gen ảnh hưởng đến 2 tính trạng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật di truyền liên kết gen

Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác bỏ mà còn bổ sung cho quy luật phân ly độc lập vì:
A. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể có rất nhiều cặp gen và trong mỗi tế bào có nhiều cặp nhiễm sắc thể đồng dạng nhau.
B. Các gen cùng 1 nhiễm sắc thể liên kết với nhau còn các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình di truyền.
C. Mỗi gen đều quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn
D. Số lượng gen trong tế bào rất lớn còn số lượng NST lại hạn chế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của tính đa dạng của sinh vật

Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật?
A. Phân li độc lập B. Liên kết gen
C. Hoán vị gen. D. Tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật phân li độc lập và liên kết gen hoàn toàn

Đặc điểm nào dưới đây không phải là điểm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn:
A. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp qua thụ tinh
B. Các gen không nằm trong tế bào chất
C. Làm xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp
D. Các gen đều nằm trên nhiễm sắc thể (NST)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

liên kết gen hoàn toàn

Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, với mỗi gen quy định 1 tính trạng, quan hệ giữa các tính trạng là trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong phép lai (ABD.abd) x (ABD.abd) sẽ có kết quả giống như kết quả của:
A. Lai 2 tính trạng B. tương tác gen
C. Gen đa hiệu D. Lai 1 tính trạng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của moocgan

Để phát hiện ra quy luật kết gen, Moocgan đã thực hiện:
A. Lai phân tích ruồi cái F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn
B. Cho F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn tạp giao
C. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn
D. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình đen, cánh ngắn và mình xám, cánh dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật phân li độc lập và liên kết gen hoàn toàn

Điểm khác nhau cơ bản giữa quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn là:
A. Vai trò của ngoại cảnh
B. Tính chất của gen
C. Vị trí của gen trên nhiễm sắc thể (NST)
D. Vị trí của gen ở trong hai ngoài nhân< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay