Liên kết hóa học

7 kết quả phù hợp trong mục Liên kết hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm liên kết hóa học

Liên kết nào dưới đây không thuộc loại liên kết hóa học?
A. Liên kết hiđro. B. Liên kết ion.
C. Liên kết cộng hóa trị. D. Liên kết kim loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình hình thành liên kết hóa học

Khuynh hướng nào dưới đây không xảy ra trong quá trình hình thành liên kết hóa học? A. Dùng chung electron. B. Cho nhận electron.
C. Dùng chung electron tự do. D. Hấp thụ electron.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về liên kết hóa học

Liên kết hóa học là
A. sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững.
B. sự kết hợp của các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững.
C. sự kết hợp của các phân tử hình thành nên các chất bền vững.
D. sự kết hợp của các chất tạo thành vật thể bền vững.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bt hóa học

tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của M và N lần lượt là 58 và 52.Hợp chất MXn có tổng số hạt proton trong phân tử là 36.Xác định loại liên kết trong phân tử giữa M và N?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các liên kết hóa học

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :
a. Hoá năng c. Nhiệt năng
b. Điện năng d. Động năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đốt cháy hỗn hợp

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức X1, X2 (đều bậc I, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, X1 là amin no, mạch hở và phân tử X1 nhiều hơn phân tử X2 hai nguyên tử H) thu được 0,1 mol CO2.
Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với HNO2, sinh ra 0,05 mol N2. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. X1 và X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử.
B. Lực bazơ của X2 lớn hơn lực bazơ của X1.
C. Trong phân tử X2 có 7 liên kết delta và 1 liên kết pi.
D. X2 phản ứng với HNO2 cho sản phẩm hữu cơ tham gia phản ứng tráng bạc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

liên kết xen phủ các obitan

Liên kết hoá học trong phân tử nào sau được hình thành bởi sự xen phủ các obitan p-p ?
A. H2 B. Cl2 C. H2O D. HCl< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay