liên kết hóa trị

4 kết quả phù hợp trong mục liên kết hóa trị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số lượng từng loại nucleotit của gen

Một gen có chiều dài là 0,204 micrômet và có tỉ số giữa A/G=2/3
a, tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen trên
b, tính khối lượng, số liên kết hiđrô và số liên kết hoá trị của gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số liên kết hdro

một gen có chiều dài là 0,204 micrômet và có tỉ số giữa A/G=2/3
a, tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen trên
b, tính khối lượng, số liên kết hiđrô và số liên kết hoá trị của gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm phân tử có liên kết hóa trị

Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là
A. N2 và HCl B. HCl và MgO
C. N2 và NaCl D. NaCl và MgO

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số chu kì xoắn của mỗi gen

Tổng số liên kết hóa trị có trong các gen con sau hai lần nhân đôi từ một gen mẹ ban đầu là 23992. Số chu kỳ xoắn của mỗi gen con là:
A. 120 chu kỳ B. 150 chu kỳ C. 100 chu kỳ D. 90 chu kỳ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay