liên kết hoàn toàn

11 kết quả phù hợp trong mục liên kết hoàn toàn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định các loại giao tử

câu1
F1 có kiểu gen frac{AB}{ab} frac{DE}{de}

1. Các gen liên kết hoàn toàn, khả năng cho bao nhiêu loại giao tử? Viết thành phần gen của các loại giao tử đó?
2. Cho F1 lai phân tích được kết quả có tỉ lệ kểu gen như thế nào?
Câu 2
ở đậu Hà lan, tính trạng thân cao ,hạt vàng, vỏ trưn là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp, hạt xanh, vỏ nhăn. Cho cây đậu Hà lan dị hợp về 3 cặp gen tự thụ phấn thu được thế hệ F1 (Biết rằng 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau, không có đột biến)
1. Xác định các loại gio tử có thể có của cây đậu Hà lan ở thế hệ P?
2Không viết sơ đồ lai, hãy xác định ở F1 tỷ lệ kiểu gen AABbdd và tỷ lệ kiểu hình A-bbD- là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cặp gen dị hợp

Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn thụ phấn với cơ thể có kiểu hình lặn ở con lai xuất hiện 2 loại kiểu hình đều chiếm tỉ lệ 4%, hai tính trạng đó di truyền
A. độc lập. B. liên kết không hoàn toàn. C. liên kết hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giao phổi ruồi giấm thuần chủng

Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 có tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại di truyền

Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn tự thụ phấn có một kiểu hình nào đó ở con lai chiếm tỉ lệ 21%, hai tính trạng đó di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhận biết về hoán vị gen

Điều không đúng khi nhận biết về hoán vị gen là căn cứ vào
A. kết quả lai phân tích.
B. kết quả tạp giao giữa các cá thể thế hệ F1.
C. tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai khác các quy luật di truyền khác-di truyền độc lập, liên kết gen hoàn toàn.
D. số các tổ hợp ở đời lai luôn ít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai phân tích

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu được tỉ lệ 1:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D . tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ 3:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B.liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai phân tích

Cho cơ thể mang kiểu gen Aa. BV//bv ( các gen liên kết hoàn toàn ) lai phân tích, thu được con có kiểu gen aa. bv//bv với tỉ lệ:
A. 25% B. 50% C. 75% D. 100%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết hoàn toàn

Trong liên kết hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen ABC//aBc. Số loại giao tử được tạo thành:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay