liên kết ion

4 kết quả phù hợp trong mục liên kết ion
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm liên kết ion

Liên kết ion là loại liên kết hóa học được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa:
A. cation và anion. B. cation và electron tự do.
C. các ion mang điện tích cùng dấu. D. electron chung và

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm kiểu liên kết giữa các nguyên tử

Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất và kiểu liên kết giữa các nguyên tử này là
A. Z_{2}Y với liên kết cộng hoá trị
B. ZY_{2} với liên kết ion
C. ZY với liên kết ion
D. Z_{2}Y_{3} với liên kết cộng hoá trị

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm phân tử có liên kết ion

Cho các chất Cl2, HCl, AlCl3, CaCl2. Liên kết trong phân tử nào là liên kết ion?
A. HCl B. Cl2 C. AlCl3 D. CaCl2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay