lipit

20 kết quả phù hợp trong mục lipit
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày

1. Ở dạ dày có những hoạt động tiêu hóa chủ yếu nào?
2. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất (protein, gluxit, lipit), sau tiêu hóa ở khoang miệng và dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của ruột non

1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a- Tinh bột 
ightarrowMantôzơ b- Mantôzơ 
ightarrowGlucôzơ
c- Prôtêin chuỗi dài 
ightarrowPrôtêin chuỗi ngắn d- Lipit 
ightarrow Glyxêrin và axit béo .
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Màng sinh chất được cấu tạo bởi:
A: Các phân tử prôtêin B: Các phân tử lipít C: Các phân tử prôtêin và lipít D: Các phân tử prôtêin, gluxít và lipít E: Các phân tử lipít và axít nuclêic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của Phôtpholipit

Phôtpholipit có cấu trúc gồm:
a 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axít béo và 1 nhóm phôtphat
b 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axít béo và 2 nhóm phôtphat
c 1 phân tử glixerol liên kết với 1 axít béo và 1 nhóm phôtphat
d 1 phân tử glixerol liên kết với 1 axít béo và 2 nhóm phôtphat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của Lipit

Tính chất của Lipit ?
A.Lipit không tan trong nước mà tan trong dung môi hữu cơ.
B. Khi bị thuỷ phân cho ra axit béo và glixêrol.
C. Lipit cung cấp nhiều năng lượng hơn so với cacbonhiđrat.
D. Cả A , B và C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào

1.Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là gì ?
a. C, H, O, P
b. C,H,O,N
c. C,H,O,Ca
d. C,O,P,K
2. Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào là gì ?
a. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Xenlulôzơ
b. Cacbonhiđrat, Lipit, Axitnuclêic và Glycôgen
c. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic
d. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và axit amin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên prôtêin

1. Bậc cấu trúc nào của prôtêin được xem là quan trọng nhất?
a. Bậc 1
b. Bậc 3
c. Bậc 2
d. Bậc 4
2. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là:
a. Axit amin
b. Nuclêôtit
c. Đường đơn
d. Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tử thuộc nhóm lipit

1. Loại phân tử không thuộc nhóm lipit là:
a. Galactôzơ
b. Dầu thực vật
c. Sterôit
d. Vitamin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của tế bào

Thành phần hóa học của tế bào dưới đây được xếp vào nhóm chất vô cơ là.
a. Muối khoáng b. Lipit
c. Gluxit d. Prôtêin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng ở khoang miệng

chất dinh dưỡng nào được tiêu hóa ở khoang miệng:
a. đường mantozo b. b.protein
c. đường đơn d.lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc màng sinh chất

Mô tả nào sau đây đứng nhất cho cấu trúc màng sinh chất?
a. Các phân tử protein kẹp lấy hai lớp photpholipit.
b. Các phân tử protein vùi giữa hai lớp photpholipit.
c. Các phân tử protein xen giữa các phân tử photpholipit.
d. Các phân tử photpholipit vùi giữa hai lớp protein.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm đường glucozo

Glucozo là:
A: Đường đơn B: Đường đôi C: Đường đa D: Lipit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dịch mật có tác dụng

Dịch mật có tác dụng: A. Trực tiếp biến đổi lipit. B. Trực tiếp biến đổi chất protein. C. Trực tiếp biến đổi chất gluxit. D. Hổ trợ quá trình biến đổi lipit.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Enzim Prôtêaza

Enzim Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây ?
a. Phân giải lipit thành axit béo và glixêin
b. Phân giải đường đi saccarit thành mônôsaccarit
c. Phân giải đường lactôzơ
d. Phân giải prôtêin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về lipit

Hãy chọn nhận định đúng:

A.Lipit là chất béo.

B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.

C.Lipit là este của glixerol với các axit béo.

D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung

môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit....< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay