lưỡng bội

18 kết quả phù hợp trong mục lưỡng bội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của quá trình nguyên phân

Câu 1: (3đ)
Nêu diễn biến các kì của quá trình nguyên phân?Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ?
Câu 2 : (2đ)
Ở cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 28.Một tế bào đang tiến hành phân bào giảm phân.Tính số NST trong tế bào ở kì giữa I và kì sau II ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Bộ nhiễm sắc thể (NST) của loài được kí hiệu như sau: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d, E đồng dạng với e.
a. ccủa loài.
b. Viết kí hiệu bộ NST của loài đó ở kỡ trước 1 và kỡ giữa 1 của giảm phõn I. Biết rằng không có hiện tượng trao đổi chéo và đột biến trong phân bào.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

Khi lai hai cơ thể cùng loài,thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; mỗi hợp tử tạo ra do một tinh trùng kết hợp với một trứng. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạo nên từ một nhóm TB sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; Số lần phân bào của mỗi TB sinh dục sơ khai bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài;các TB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.
Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội

Một tế bào sinh dưỡng lưỡng bội 2n, qua 3 đợt nguyên phân liên tiếp đã nhận của môi trường nội bào cung cấp tương đương số NST đơn là 140 NST.
a/ Tính số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b/ Tính số tâm động và cromatic qua kì đâu và kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng
c/ Nếu trong lần nguyên phân đầu tiên, có 1 thoi vô sắc không được hình thành thì sẽ gây hậu quả gì? tính số lượng NST có trong mỗi tế bào ở trường hợp này.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào lưỡng bội

Tế bào lưỡng bội của một loài mang 2 cặp gen Aa, Bb. Qua giảm phân, cơ thể của loài đó cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt thể lưỡng bội và thể đơn bội

a. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội?
b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài sinh vật có 2n = 6. Trong quá trình nguyên phân, giảm phân bình thường, hãy xác định số nhiễm sắc thể kép tại kì giữa của nguyên phân, kì giữa của giảm phân I, kì giữa của giảm phân II?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gà lưỡng bội

Gà lưỡng bội có bộ NST là2n=78 .Dạng dị bội thể (2n+1)của chúng có số lượng NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu :
a.77 b.76 c.78 d.79

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số nhiễm sắc thể trong giảm phân

Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
A. Đơn bội ở trạng thái đơn B. lưỡng bội ở trậng thái đơn
C. Lưỡng bội ở trạng thái kép D. Đơn bội ở trạng thái kép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số nhóm gen liên kết

Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. Tính trạng của loài. B. Nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
C. Nhiễm sắc thể đơn bội của loài. D. giao tử của loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đột biến ở tế bào lưỡng bội

Ở 1 loài thực vật, tế bào lưỡng bội có bộ NST 2n = 24, bị đột biến tạo thành thể ba. Có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra để tạo thể ba?
A. 1 B. 2 C. 24 D. 12

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về cây lưỡng bội

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai giữa 2 cây lưỡng bội

Một phép lai giữa 2 cây lưỡng bội thu được 140 hạt trắng : 180 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết số hạt đỏ dị hợp tử về tất cả các cặp gen là bao nhiêu?
A. 20 hạt B. 80 hạt C. 90 hạt D. 160 hạt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thể đa bội hóa

Thể đa bội hóa khác nguồn là cơ thể có
A. Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể (NST) lưỡng bội 2n
B. Tế bào mang bộ NST tứ bội
C. Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa bộ phận từ loài bố và nửa kia nhận từ loài mẹ, bố và mẹ thuộc hai loài khác nhau
D. Tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về loài thực vật lưỡng bội

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp NST khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu (hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên, biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là
A. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.
B. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.
C. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng bất thụ do lai xa

Hiện tượng bất thụ do lai xa có liên quan đến giảm phân ở cơ thể lai là do:
A. Sự không tương hợp giữa nhân và tế bào chất của hợp tử
B. Sự không tương đồng giữa bộ NST đơn bội và lưỡng bội của 2 loài
C. Sự không tương đồng giữa bộ NST của 2 loài về hình thái và số lượng D. Tất cả giải đáp đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về quá trình giảm phân

Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa thụ phấn với cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân bình thường, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là:
A. 1/2 B. 1/12 C. 1/36 D. 1/6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến thể ở loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội

Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n=20. Có tối đa bao nhiêu đột biến thể một ở loài này
A. 5 B. 10 C. 15 D.20

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ NST của cá thể song nhị bội

Bộ NST lưỡng bội của loài 1 được kí hiệu AA, loài 2 là BB. Bộ NST của cá thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này là:
A. AABB B. AAAA C. BBBB D. AB< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay