lưu huỳnh

12 kết quả phù hợp trong mục lưu huỳnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định luật bảo toàn khối lượng.


a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
b. Có Phương trình hóa học: S + O2 SO2
Biết khối lượng lưu huỳnh (S) tham gia phản ứng là 8 g và sau phản ứng thu được 16 g lưu huỳnh đioxit (SO2) . Tính khối lượng khí oxi (O2) đã tham gia phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử

1.Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

2. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế Fe­3O4 bằng cách cho oxi tác

với sắt ở nhiệt độ cao.

a.Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 23,2(g) Fe3O4.

b. Tính số gam KClO3 cần dùng để có lượng oxi cho phản ứng trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của các chất trong phản ứng

Từ những chất khí sau : Hydro sunfua, lưu huỳnh đioxit, oxi. Hãy trình bày hai phương pháp điều chế chất rắn là lưu huỳnh, viết phương trình hoá học (có ghi điều kiện phản ứng). Phân tích rõ vai trò của các chất tham gia phản ứng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhom halogen. õi và lưu huỳnh

Nung một hỗn hợp chất rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất răn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí.biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau.Xác định mối liên hệ giữa a và b ( biết sau các phản ứng, luuw huỳnh ở mức oxi hóa +4,thể tích các chất rắn là không đáng kể.

Mọi người giải giúp mình nha.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vài trò của vi khuẩn lưu huỳnh,

Vi khuẩn lưu huỳnh có vai trò nào sau đây ?
a. Góp phần bổ sung O2 cho khí quyển
b. Làm tăng H2S trong môi trường sống
c. Cung cấp nguồn O2 cho quang hợp
d. Góp phần làm sạch môi trường nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vi khuẩn có khả năng hóa tổng hợp

Vi khuẩn sau đây không có khả năng hoá tổng hợp là :
a. Vi khuẩn lưu huỳnh
b. Nitrosomonas
c. Nitrobacter
d. Vi khuẩn diệp lục

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dạng thù hình của nguyên tố

Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố
A. photpho
B. silic
C. cacbon
D. lưu huỳnh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoạt động hóa học của clo

Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học
A. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh nhưng yếu hơn flo.
B. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh và flo.
C. yếu hơn flo, lưu huỳnh nhưng mạnh hơn photpho.
D. yếu hơn flo, photpho và lưu huỳnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số gam săt

Phải lấy bao nhiêu gam sắt (Fe) để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam Lưu huỳnh (S)
A. 29 g B. 28 C. 28,5 g D. 56 g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về lưu huỳnh

Có các phát biểu sau: Các phát biểu đúng là:
(1) Lưu huỳnh, photpho, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
(2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.
(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
A. (1), (2), (4) B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (3).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số electron của lưu huỳnh

Trong nguyên tử lưu huỳnh , số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều tăng dần số oxi hoá của lưu huỳnh?

Dãy các chất và ion nào sau đây được sắp theo chiều tăng dần số oxi hoá của lưu huỳnh?

A. H2S, SO2, SO3, Na_{2}SO_{3}. B. , Na_{2}S_{2}O_{3}, Na_{2}SO_{3}, Na_{2}SO_{4}.

C. Na_{2}S, S, Na_{2}S_{2}O_{3}, .

D. S, Na_{2}S_{2}O_{3}, Na_{2}SO_{4}, SO2.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay