lũy thừa

6 kết quả phù hợp trong mục lũy thừa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức

Bài 1
Phát biểu định lý Pi-ta-go? Tính độ dài AB trong hình vẽ.
Bài 2
Cho đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b/ Tính P(1) và P(-1)
c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp đa thức

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sẳp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần

Cho các đa thức:

Resized Image
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
b. Tính h(x) = f(x) + g(x)
c. Tìm nghiệm của đa thức h(x) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn và sắp xếp các đa thức

Cho hai đa thức:

Resized Image
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính P(x) + Q(x)
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Cho các đơn thức:

Resized Image

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần

Cho hai đa thức :

Resized Image

a) Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay