lý thuyết sinh học 12

7 kết quả phù hợp trong mục lý thuyết sinh học 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cặp gen dị hợp

Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn thụ phấn với cơ thể có kiểu hình lặn ở con lai xuất hiện 2 loại kiểu hình đều chiếm tỉ lệ 4%, hai tính trạng đó di truyền
A. độc lập. B. liên kết không hoàn toàn. C. liên kết hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại di truyền

Khi cho cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn tự thụ phấn có một kiểu hình nào đó ở con lai chiếm tỉ lệ 21%, hai tính trạng đó di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Liên kết gen không hoàn toàn

Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng đột biến

Một NST có trình tự các gen là ABCDE.FG đột biến thành NST có cấu trúc ABCDCDE.FG, đấy là đột biến?
A. Mất đoạn B. Thêm đoạn C. Chuyển đoạn D. Lặp đoạn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò cùa AND polimeraza

Vai trò cùa AND polimeraza trong quá trình nhân đôi của AND là:
A. Tháo xoắn phân tử AND B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch AND
C. Nối các đoạn Okazaki D. Lắp ráp các Nu tự do theo NTBS vào 2 mạch khuôn của ADN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tỉ lệ kiểu gen giống bố

Có phép lai: P. ( Bố ) AaBbccDdEe x ( mẹ ) aaBbccDdee, con mang kiểu gen giống bố chiếm tỉ lệ:
A. 1/4 B. 1/8 C. 1/16 D. 1/32

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ARN được tổng hợp từ mạch

ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?
A. Mạch có chiều 5’ – 3’ B. Khi thì mạch 1, khi thì mạch 2
C. Mạch mang mã gốc D. Cả 2 mạch< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay