lý thuyết sinh học 9

2 kết quả phù hợp trong mục lý thuyết sinh học 9
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của prôtêin

Chức năng nào sau đây không phải là của prôtêin : a.Cấu trúc nên các bào quan và các cơ quan trong cơ thể b.Xúc tác toàn bộ quá trình trao đổi chất c.Gây ra các đột biến trong cấu trúc gen d. Điều hoà quá trình trao đổi chất trong nội bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kì của giảm phân I

Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân I< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay