mã di truyền

5 kết quả phù hợp trong mục mã di truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về mã di truyền

Mã di truyền là gì? Đặc điểm của mã di truyền?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ mã mã hóa axit amin mở đầu

Trong 64 bộ mã di truyền, có 1 bộ mã mã hóa axit amin mở đầu ( Met ) đó là:
A. AUG B. AGU C. UGA D. UAA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của mã di truyền

Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây:
A. Có tính phổ biến B. Mã bộ 4
C. Có tính đặc hiệu D. Có tính thoái hóa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản chất của mã di truyền

Bản chất của mã di truyền là

A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin; B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.

C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin; D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm nào của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính liên tục B. Tính phổ biến . C. Tính thoái hoá . D. Tính đặc hiệu .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay