mắc nối tiếp

4 kết quả phù hợp trong mục mắc nối tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đoạn mạch mắc nối tiếp

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp 2 bóng đèn có hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 1 là U1= 6V, hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 2 là U2= 3V. Hỏi hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?
A. U = 3V B. U = 6V C. U = 9V D. U = 12V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi các dụng cụ mắc nối tiếp

Khi các dụng cụ mắc nối tiếp thì :
A Cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện bằng nhau
B Hiệu điện thế ở hai đầu các dụng cụ điện là như nhau nếu các dụng cụ điện hoàn toàn như nhau .
C Nếu dòng điện không đi qua dụng cụ điện này thì cũng không đi qua dụng cụ kia .
D Các câu A, B , C đều đúng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức điện áp tức thời

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u_{AB}=200sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V), khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB là u_{NB}=50sqrt{2}sinleft ( 100pi t+frac{5pi}{6} 
ight )(V) . Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN là
A.u_{AN}=150sqrt{2}sinleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) . B.u_{AN}=150sqrt{2}cosleft ( 120pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) .
C.u_{AN}=150sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) . D.u_{AN}=250sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V). .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện áp hiệu dụng

Hai cuộn dây (R1, L1) và (R2, L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn một và cuộn hai. Điều kiện để U=U_{_{1}}+U_{2} là:
A. L_{1+L_{2}}=R_{1}+R_{2}; B. L_{1.L_{2}}=R_{1}.R_{2}; C. frac{L_{1}}{R_{2}}=frac{L_{2}}{R_{1}}
D. frac{L_{1}}{R_{1}}=frac{L_{2}}{R_{2}}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay