mạch dao động

11 kết quả phù hợp trong mục mạch dao động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý về mạch dao động

Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng lambda1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có lambda2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng lambda xác định bằng công thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về mạch dao động LC

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là: A. C/4 B. 2C C. C/2 D. 4C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về dao động điện từ

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần.
C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mạch dao động điện từ

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ đi 2 lần thì tần số của mạch dao động sẽ
A. Tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. Không đổi D. Tăng 4 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng của mạch

Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là 10V. Năng lượng của mạch dao động là:
A. 25mJ B. 2,5mJ C. 106J D. 1,25mJ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của dòng điện

Chọn câu đúng. Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây:
A. Chu kỳ rất nhỏ. B. Tần số rất nhỏ.
C. Năng lượng rất lớn D. Cường độ rất lớn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng vô tuyến

Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L=2left ( mu H 
ight ) và một tụ điện C_{o}=1800left ( pF 
ight )). Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:
A. 113(m) B. 11,3(m) C. 13,1(m) D. 6,28(m)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập trong mạch dao động

Trong mạch dao động LC năng lượng từ trường trong cuộn thuần cảm L, với T = 2pisqrt{LC} .
A. Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì 2T.
B. Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì T.
C. Biến thiên điều hòa theo thời giam với chu kì T/2.
D. Không biến thiên điều hòa theo thời gian.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về điện tích

Một mạch dao động lí tưởng gồ cuộn cảm có độ tự cảm L=200mH và tụ điện có điện dung C=10μF. Biết khi dòng điện qua cuộn dây là 10 mA thì hiệu điện thế hai bản của tụ điện là 1V. Điện tích cực đại trên các bản cực của tụ điện bằng
A. 1,732.10^{-5}C. B. 10^{-5}C. C. 2.10^{-5}C. D. 1,414.10^{-5}C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về dòng điện

Mạch dao động lý tưởng: C = 50muF, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(v) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là
A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về dòng điện

Trong mạch dao động LC khi có dao động điện từ duy trì gọi q, u, i là điện tích, điện áp và dòng điện tức thời; qo, Uo, Io là điện tích, điện áp và dòng điện cực đại thời của mạch. Trong giai đoạn dòng điện trong mạch có chiều âm và độ lớn đang tăng dần, đúng lúc W_{L}=W_{C} thì nhận định nào sau đây là đúng
A. u = u_{o/sqrt{3}}và đang giảm

B. u =u_{o/sqrt{2}} và đang giảm

C. u = u_{o/4 và đang tăng

D. q = -q_{o}/2 và đang giảm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay