mạch điện xoay chiều

9 kết quả phù hợp trong mục mạch điện xoay chiều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ tự cảm

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó tụ C thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

Resized Image
. Khi C =C1 = F và C = C2 = F thì mạch có cùng công suất P =200W.
a, Xác định độ tự cảm L, và điện trở R ( cho cuộn dây thuần cảm).
b, Viết biểu thức i_{1} ứng với trường hợp C = C1 nói trên.
c, Tìm C = ? để hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện có giá trị lớn nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công suất tỏa nhiệt

Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào
A. điện trở.
B. cảm kháng.
C. dung kháng.
D. tổng trở

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về hệ số công suất

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
A. k = sinφ. B. k = cosφ.
C. k = tanφ. D. k = cotanφ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tổng trở

Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là
A. Z = 50 Ω. B. Z = 70 Ω.
C. Z = 110 Ω. D. Z = 2500 Ω.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về mạch điện xoay chiều

Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{2}.

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc frac{pi}{4}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính cảm kháng của cuộn dây

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha frac{pi}{2} so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_{L} của cuộn dây và dung kháng Z_{C} của tụ điện là
A. R^{2}=Z_{C}left ( Z_{L} -Z_{C}
ight ). B.R^{2}=Z_{C}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). C. R^{2}=Z_{L}left ( Z_{C} -Z_{L}
ight ). D.R^{2}=Z_{L}left ( Z_{L}-Z_{C} 
ight )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số công suất

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L=CR^{2}. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc omega_{1}=50pi(rad/s)omega_{2}=200pi(rad/s) . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.frac{2}{sqrt{13}} . B. frac{1}{2} . C.frac{1}{sqrt{2}} . D.frac{3}{sqrt{12}} .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về mạch điện xoay chiều

Chọn câu sai trong các câu sau:Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì:
A: Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm. B: Hệ số công suất của mạch giảm.
C: Điện áp hiệu dụng trên R tăng. D: Công suất trung bình trên mạch giảm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về mạch điện xoay chiều

Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C (có C =frac{10^{-2}}{5pi} F) đặt vào hai đầu đoạn mạch hiêu điện thế xoay chiều u = 5sqrt{2}sinleft ( 100pi t 
ight )V. Biết số chỉ của vôn kế hai đầu điện trở R là 4V. Dòng điện chạy trong mạch có giá trị là:
A. 1,5A; B. 0,6A; C. 0,2A; D. 1A;< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay