mạch hở

8 kết quả phù hợp trong mục mạch hở
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thành phần phần trăm khối lượng của ancol

cho 5,5 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 1,68 lít H2 (đkc).

a. Xác định công thức phân tử của 2 ancol

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của 2 ancol

c. Tính thành phần % khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử- hóa học 9

Chất hữu cơ X có công thức RCOOH và Y có công thức R'(OH)2 trong đó R và R' là các gốc hiđrocacbon mạch hở. Hỗn hợp A vừa trộn gồm X và Y, chia A thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa tổng số mol hai chất là 0,05 mol.
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư được 0,08 gam khí.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn được 3,136 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước .
1. Tìm CTPT của X, Y.
2. Viết CTCT của X và Y, gọi tên chúng.
Cho H = 1, C = 12, O =16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F mà F tác dụng với A lại tạo C.
1. Xác định CTPT của A, B, C, D và E. Viết các CTCT của chúng .
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phận tử 2 hiđrocacbon.

Số mol của hỗn hợp = 0,07 ; số mol của ankan = 0,02=> số mol của hiđrôcacbon phản ứng với Br_{2} là 0,05 = số mol Br_{2} 0,05 mol nên hiđrô cacbon đó là anken.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tổng quát của ancol no

Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở là:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp hai axit no, đơn chức

Một hỗn hợp hai axit no, đơn chức , mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Lấy m gam hỗn hợp rồi cho them vào đó 75 ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hoà NaOH còn dư cần thêm 25ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 1,0425 gam chất rắn khan. Công thức của axit có nguyên tử cacbon bé hơn là
A. C3H7COOH B.C2H5COOH C.HCOOH D.CH3COOH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm số công thức cấu tạo

X là hợp chất mạch hở (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 90 đvC. Cho X tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol X phản ứng. Mặt khác X có khả năng phản ứng với NaHCO3. Số công thức cấu tạo của X có thể là
A. 3 B.4 C.5 D.2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

axit no đơn chức mạch hở

Để trung hoà m gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chưc, mạch hở kế tiếp nhau trong
dãy đồng đẳng cần dung 100ml dung dịch NaOH 0,3 M. Mặt khác đốt cháy m gam X rồi cho toàn bổan phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P_{2}O_{5}, bình (2) đựng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình (1) tăng a gam, bình (2) tăng (3,64+ a) gam. Thành phần phần trăm về khối lượng của axit có nguyên tử cacbon nhỏ hơn trong X là
A.33,33% B.66,67% C.30,14% D.69,86%< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay