mạch rây

4 kết quả phù hợp trong mục mạch rây
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của dòng mạch rây

Câu 1 (2điểm): Nước và ion khoáng xâm nhập vào hệ rễ bằng những con đường nào ?
Câu 2 (2 điểm): Nêu cấu tạo, thành phần và động lực của dòng mạch rây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của mạch rây

Mạch rây có chức năng:
a. Vận chuyển nước và muối khoáng b. Vận chuyển chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và b.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần của dịch mạch rây

Dịch mạch rây gồm những thành phần nào? Di chuyển như thế nào? Động lực nào đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của mạch rây

Mạch rây có chức năng:
a. Vận chuyển nước và muối khoáng b. Vận chuyển chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và b< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay